“A gazemberek oldalára álltunk…”

                                                                                                                                                                                                                                                                       Teleki Pál búcsúlevelei

„Szószegők lettünk – gyávaságból… A gazemberek oldalára álltunk… Hullarablók leszünk.”

Teleki Pál miniszterelnök 1941. április 3-án a budai Sándor-palotában főbe lőtte magát. Két, Horthy Miklós kormányzónak címzett búcsúlevelet hagyott hátra.
grof-teleki-pal-ongyilkossaga
Teleki Pál gróf (1879–1941) személyisége, élete és munkássága máig élénken foglalkoztatja a történetírást és a közvéleményt. Milyen keserű sors is jutott a tudós államférfinak, aki sohasem hatalomvágytól indíttatva vállalta az ország vezetését, hanem két alkalommal is, rendkívül nehéz helyzetben, önfeláldozással, segíteni akarással alakított kormányt. Amikor nem volt már többé szükség rá, önként távozott, amikor már úgy érezte, hogy semmit sem tud tenni hazája érdekében, önkezével vetett véget életének. Halála körülményeit máig rejtély lengi körül.

1920–21-ben, első miniszterelnöksége idején ratifikálták a trianoni békét, ekkor számolták fel a fehérterrorista különítményeket, de a kommunista mozgalmat is törvényen kívül helyezték az 1921. évi III. törvénnyel. A parlament elfogadta a zsidóellenes 1920. évi XXV. – „numerus clausus” – törvényt. Szabályozták az egyetemekre és főiskolákra felvehető hallgatók számát. A törvény értelmében csak olyan számban és arányban lehetett hallgatókat felvenni, amely tükrözte az országban élő „népfajok és nemzetiségek” arányát. Végrehajtottak egy mérsékelt földreformot is. Az 1920. évi XXXVI. törvény ugyan érintetlenül hagyta a nagybirtokrendszert, de családtagjaival együtt mintegy 2 millió lakos jutott többnyire 1-5 holdas törpebirtokhoz.

IV. Károly király első visszatérési kísérlete után, 1921. április 14-én a legitimista Teleki lemondott a miniszterelnökségről. Továbbra is intenzíven foglalkozott a politikával és meghatározó szerepet töltött be a korszak tudományos életében is. Lényegében Teleki Pál volt a Horthy-rendszer értelmiségi elitképzésének egyik legfőbb irányítója. 1938. május 14-től vallás- és közoktatásügyi miniszter Imrédy Béla kormányában. 1938-ban egyik vezetője a komáromi cseh–magyar tárgyalásokon a magyar delegációnak; előkészítője az első revíziós eredménynek. 1939. február 16-án Horthy Miklós kormányzó ismételten kinevezte miniszterelnöknek.

Első ízben a vesztes világháborút és a trianoni nemzetcsonkítást követően, annak minden társadalmi és gazdasági nehézségével, kilátástalanságával együtt kellett vezetnie az országot. Amikor második alkalommal kérte fel a kormányzó Teleki Pált miniszterelnöknek, Európa egy új háború előtt állt. Magyarország külpolitikai és belpolitikai mozgástere is egyre jobban szűkült. Aláírták az antikomintern paktumot, Magyarország kilépett a Népszövetségből. A parlament elfogadott egy újabb mérsékelt földreformtörvényt és megszavazták a második zsidótörvényt is.  A korszak, amelyben Teleki Pál Magyarországot irányította, rendkívül ellentmondásos. A miniszterelnök nyugatbarátsága alig érvényesülhetett a német nácizmus és az olasz fasizmus hegemonisztikus törekvései közepette. Ugyanakkor az országban egyszerre kellett fellépni a szélsőjobb és a szélsőbal politikai erők ellen. Fontos tényező volt a revizionizmus is, amely a Horthy-korszak, az egész rendszer elemévé vált. Teleki Pál is a revíziós politika egyik legfőbb támogatója volt. Második miniszterelnöksége idején egyértelműen látszott, hogy a magyar területi igényeket csakis a németek támogatásával lehet érvényesíteni. Jószerével azt lehet mondani, hogy a kényszerpálya, amelyen Magyarország a németek és szövetségeseik oldalán belesodródott a háborúba, már Trianonban kiépült.

Teleki politikájának alapelve volt, hogy az ország területi gyarapodása lehetőleg békésen történjen meg, de azt minden körülmények között el akarta kerülni, hogy Magyarország háborúba keveredjen a nyugati hatalmakkal. Ennek érdekében tett engedményeket Hitlernek, de az engedmények elvi határa az ország szuverenitásának megőrzése volt. A németekkel szemben tartózkodó barátsággal, lényegi kérdésekben gyakran elutasítóan lépett fel. A II. világháború kitörésekor elhárította a német csapatok átszállítási kérelmét az országon, az olasz semlegességre hivatkozva a „fegyveres semlegesség” álláspontján állt, ugyanakkor a lengyel menekülteket befogadta. Jugoszláviával örökbarátsági szerződést kötött semlegesítése és talán egy lehetséges szövetséges megnyerése céljából. Az 1941. márciusi belgrádi németellenes fordulat után azonban Hitler éppen Jugoszlávia ellen kívánt magyar katonai együttműködést, amiért cserébe revíziós lehetőséget ajánlott fel. Teleki Pál korlátozott mérvű és leplezett együttműködéssel próbálta elkerülni a szerződésszegés ódiumát, majd az 1941. április 3-ra virradó éjjel a Sándor-palotában öngyilkosságot követett el.

Az orvosszakértői vizsgálat kizárta az idegenkezűséget:
„A holttestet megvizsgálván kitűnt, hogy jobboldalt a nyakon, a jobbkéz mutatóujjával érintkezésben egy nagy típusú browning revolver fekszik. Az ágy párnája tele van véralvadékkal, mely kétoldalt lecsurgott. Jobboldalt a halánték tájékon a hajas fejbőr szélén találtuk a behatolási nyílást, amelyet megpörkölt és összecsapzódott haj körít… Az öngyilkosság ténye minden kétséget kizárólag megállapítást nyert.”

Horthy Miklóshoz írt búcsúleveleiben Teleki Pál elítélte a Jugoszlávia elleni akciót, egyben beismerte politikájának ellentmondásos, tarthatatlan voltát.

Teleki Pál miniszterelnök két búcsúlevele Horthy Miklós kormányzó számára, 1941. április 3.
 K 26  – Polgári kori kormányatósági levéltárak  – Miniszterelnökségi levéltár  –
Központilag iktatott és irattározott iratok  – 1941. III 2700

 Szabó Csaba

Magyar Nemzeti Levéltár

Címlap fotó forrás : unitas

magyartudat.com

 

10 thoughts on ““A gazemberek oldalára álltunk…”

 1. A remete levele: Kedves komám Gábor!

  Régen nem írtam már, de most múszáj! Tudod mióta meg szűntem kuriózum lenni, a városba is meg szaporodék a „remete” Nem jönnek már felém se! Szóval üldögélek, bámészkodok a Bódva, meg a világ folyásán! Arra gyüttem rá, hogy mindig vótak szegények, gazdagok. Általjában, az ügyeskedő gazemberekbűl lettek a gazdagok, akik „nemes uraknak” neveztették magukat. Aztán vótak, akik színtén gazemberek, de szegények maradtak. No ezek kitalálták, hogy fellázítják a többit, a gazdagokat elűzik, oszt maguk ülnek a helyébe! Ők lesznek a gazdagok, az urak azontúl! No mivel nagy vót az ínség, a nyomor, sok a szegény ember, sokan mellé álltak, működött a dolog. A gazdagot, elűzték, agyonütték, vagy elmenekült. Sok senkiházi, a vagyonba, hatalomba béleült, oszt megállt a tudomány! Elfogyott, a lopni „államosítani” való! Maradt a rideg való, nem értünk semmihez, leginkább ahho, amihez kéne! Elvegyük a másét, addig tiszta sor! De ha ki írtottuk a mást, nem maradt kitűl elszedni! Államosítás, utána beszolgáltatás, Békekölcsön, külföldi kőccsőn,
  Hogy valahogy működjön, az ostobák uralma!Nem kellett oda állni! Maguk voltak gazemberek!
  „Mindinkább meggyőződöm, hogy az ország helyzete reménytelen, ez az ország nem képes magát megvédeni, mert nincsenek az állam kormányzatában becsületes emberek! (A pápai követ írja Rómának, 1526-ban!)
  2015-ös változat :
  Mindinkább meggyőződöm róla, az ország helyzete reménytelen, ez az ország nem képes megvédeni magát a gazemberek töménytelen elszaporodása, kormányzati pozíciókba behatolása folytán!

  „el nem tagadhatjuk, és nem szépíthetjük azt a példátlan önzést, amelynek durva konfliktusaiból áll e korszak úgynevezett politikai története. Keserű arra gondolni, hogy ez ország politikai vezetői méltatlan, alacsony lelkű, legjobb esetben tehetségtelen emberek voltak”
  Szekfű Gyula Tomori című tanulmányából. Nincs új a nap alatt!

 2. Egy értelmes ember volt,
  kár érte, de rájött mibe csalták bele.
  Búcsú levelét csak eredetiben érdemes elolvasni,
  minden megváltoztatás és csúsztatás nélkül.

 3. A cim ma is tökéletes, megállja a helyét.
  Sok néhai fideszszavazó rájött ma már a tévedésére.

 4. Zseni volt. Már akkor megmondta Horthynak,
  hogy nem normális, felelőtlen, buta. Igaza volt.
  Azóta mi is meggyőződtünk erről, de elég későn.
  Horthy Miklós sirba vitte az országot, ő meg előre menekitette magát. A korszakának bűnös szelleme még ma is kisért, összeugrasztva a magyarokat.
  Ezért kell kidobni a szemétbe a horthy korszakot,
  minden gyülöletkeltés alapja, ennek a visszasirása.

  http://kolozsvaros.com/2016/09/24/orban-viktor-hivatalosan-is-beismerte-hogy-hulyebb-mint-a-tobbiek/

 5. ” A gazemberek oldalára álltunk…” már megint
  Bizony akkor a nácik, most meg a fidesz.oldalára.

 6. Az idézet ide is jó, a fidesz kapkodva próbálja
  követni az elmebeteg uralkodójának parancsait:
  “Bár a diktátorka egyre ingerültebb, úgytünik hiába
  az a százmilliárdos propagandaáradat, már a fideszes
  munkaerő is fejvesztve menekül. Süllyed a hajó.”
  Süllyed bizony és egyre mélyebbre.
  A szitott antiszemitizmus bizony bűnözés a javából !
  Ha államiszintre emelkedik a fasizmus, azt már egyszer átéltük, ha mégegyszer bekövetkezne,
  Magyarországnak annyi, Trianon és a szovjetek
  gyerekjátékok lesznek a történelmünkben.
  Hát csak igy játszadozzon a bukott fidesz propaganda a gyűlölettel.
  (reagálást nem igénylek, ez egy propagandista oldal)

 7. a magyar kommunizmusnak nincsenek
  gyökerei, hagyományai, mert gyakorlatilag nem létezik.
  1919 -ben a Berinkey kabinet gyávaságból lemondott,
  igy került a hatalomba, harcokba a Tanácsköztársaság.
  1945 -től szovjet beavatkozással lett itt népköztársaság.
  A magyar fasizmus viszont valós, létezett, rendelkezik
  önálló hazai hagyományokkal ….. ”

  Hozzá téve,
  akármilyen tudományos nevet adunk ennek a gyűlöletre, terrorra
  épülő “izmusnak”, ami a fasizmus magyar verziója, létezett,
  és létezik napjainkban is, lappangva a tudatban, focipályákon,
  munkahelyeken, lakóközösségekben, családokban .. stb folyamatosan,
  mert ez egy igazi magyaros ösztönös hagyomány, ami a 20 -as években
  állami védelemet is kapott egészen 45 -ig.

  Mára gyengélkedik ugyan ez a vírus, de bármikor erőre kaphat, ha a gyűlölet terjed
  és külső vagy belső támogatásra találhat. Igy most inkább a különböző
  internetes lehetőségekben éli ki magát a magyar fasizmus, adhatnak
  néki bármilyen álnevet, vagy becenevet, csűrhetik gyávaságból a patkányok
  a csatornáikban álnéven, vagy valamelyik jobboldali politikai párt hazug propagandája
  mögé megbújva, a magyar fasizmus egy létező degenerált tudathasadás.
  Ezt tudomásul kell venni, szembe kell ezzel nézni, soha többé ne legyen. Igy egészséges.

  Ahogy az író mondja: ” mondhatják a fehér falra, hogy fekete, attól az fehér marad”

  http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv/egy_pojaca_szervezte_a_szegedi_fasiszta_partot/2411719/

  Majd egymást jelentgettük fel ….
  Honfitársainkat engedtük elhurcolni …
  A Don – halál – kanyarba küldték a II MH -et ..

  Soha többé

 8. Elismerte, hogy az addigi tevékenysége TÉVEDÉS
  volt, így ő is hozzájárult az ország romba döntéséhez.
  Ezért öngyilkos lett.

  “Már akkor megmondta Horthynak,
  hogy felelőtlen, buta, vezetésre alkalmatlan.
  Igaza volt.
  Azóta mi is meggyőződtünk erről, de elég későn.
  Horthy Miklós sirba vitte az országot, ő meg előre menekitette magát. A korszakának bűnös szelleme még ma is kisért, összeugrasztva a magyarokat.
  Ezért is kell kidobni a szemétbe a horthy korszakot,
  minden gyülöletkeltés alapja ennek a visszasirása.”

  Ide nem kell sem orbán, se putyinék, menekült
  pedig már van, őket befogadtuk szép csöndben,
  a többiek meg mennek tovább a németek felé
  (velünk együtt)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás