Ha még nem láttad

Arról, hogy ami Európában napjainkban történik az, az elmúlt évszázad aljas és embertelen szocialista és liberális szellemiségének a terméke, gyilkos gyümölcse –  talán már nem kell beszélnem, hiszen a normális európai polgárok tudják és látják… felismerték… Inkább arról kell szót ejteni, hogy mit kellene tennie egy igazi európai uniós vezetésnek ebben a tragikus és lassan visszafordíthatatlanná váló drámai  helyzetben. Hiszen ami ma zajlik ezen a földrészen, az minden törvényt, emberi józanságot és logikát mellőz, de az európai emberek érdekeit teljesen figyelmen kívül hagyja, mintha ez az uniós polgárság nem számítana, nem is létezne, kipusztult volna. Egyetlen ország sem tartja be már saját törvényeit sem, és az uniós vezetés kötelességével homlokegyenest ellentétes módon nem az unió polgárainak érdekeit szolgálja, hanem egy egészen más, a normális emberek számára érthetetlen aspektusból vizsgálja az Európába ilyen-olyan indokkal, szervezetten, és Európát, a kereszténységet és az európai kultúrát megsemmisíteni akaró céllal beáramlókét.

Az uniós politikusok sem nem európaiként, sem nem keresztényként, s nem is Európa védelmezőjeként lépnek fel, hanem egy liberális, a „multikultúrát” még mindig pozitívnak tartó beteges szellemben, amely az európai polgárokkal szembeni abszolút árulás, és amelyért a mai uniós vezetőket bíróság elé kellene – kell!  – állítani.

Ugyanis a multikultúra helyes jó gondolat, ha az valós kultúrák összességét és szépségét jelenti – egy-egy kiállítóteremben. A kulturálatlanság viszont nem része egyetlen kultúrának sem, hiszen annak pont a hiányáról beszélünk. Így az Európát parancsra megszálló, kigyúrt és egészséges fiatalokból álló, tereket és parkokat beszennyező, lányokat inzultáló és erőszakoskodó muszlimok sem a kultúrát, sem a szeretetet, sem a békét nem hozzák magukkal Európába. Azok az összegek pedig, amelyeket ma ezen ötödik hadosztály jólétének biztosítására költ Európa, elegendőek lennének e tömeg visszaküldésére, és Európa határainak megvédésére.

Az is döbbenetes, hogy a gazdasági válságra hivatkozva az európai gazdaság vezetése engedte leszegényedni  az európai polgárt, ma viszont horribilis összegek kerülnek elő azok számára, akik Európa megsemmisítésére és a kereszténység kiirtására érkeznek erre a földrészre. Itt igazolódik az, hogy a gazdasági válság egy szándékos és aljas terv végrehajtása volt csupán annak érdekében, hogy – mint látjuk a magyar bankok csalássorozatában is -, Európa polgárait ki lehessen fosztani, csődbe lehessen vinni. Nos, ezért sem büntettek meg senkit – eddig. Pedig itt volna az ideje a számonkérésnek!

Érthetetlen az a hivatkozássorozat is, amely Őszentsége Ferenc pápa szavait jellemzi. A „menekültek” befogadásának sulykolása, a különböző bibliai idézetek de facto félremagyarázása és a valós európai helyzet meg nem értése drámai méretű katasztrófát fog hozni hamarosan, amelynek elsődleges célja maga a Vatikán, amelynek feje ma sürgeti az öngyilkosság eme formáját. Ferenc pápa nem a kereszténység védelmére, az európai ember szabadságának megvédésére, a muszlimok elleni harcra szólít, mint nagyobb és jóval bölcsebb történelmi elődei az 1500-években, hanem az ellenkezőjét sürgeti, mintegy kiszolgáltatva a keresztény európai népeket azoknak, akik majd magukkal hozott késeikkel lefejezik a hívek millióit és persze papjainkat és bíborosainkat is. A krisztusi parancsokat nem lehet felülbírálni, azokkal nem lehet ellenkezni, de mégoly nagy bűn emberek millióit kiszolgáltatni, rábeszélni Krisztus tanításait félremagyarázva az öngyilkosságra, s arra, hogy legyenek részesei a krisztusi szeretet által a kereszténység megszüntetésének, a keresztények kiirtásának.

A keresztényi szeretetnek pedig abban kell megnyilvánulnia, hogy amíg a visszatoloncolás megtörténik, addig élelemmel, jó szóval és fedéllel látjuk el a betolakodókat – ha ők is így viszonyulnak az európai emberhez. Világosan látni kell a történelem ismétlődését, s azt, hogy a muszlim gondolat, a hitelvek nem békés egymás mellett élést hirdetnek, hanem minden más vallás és szellemiség megsemmisítéséért harcolnak. Tagadni, szépeket mondani lehet, de fölösleges, mert a valóság, a leírt hitelvek érthetőek mindenki számára. A krisztusi hit logikája egészen más, mint a muszlim (vagy a zsidó) vallásé, épp ezért nem lehet muszlimokat és a kereszténységet összebékíteni, (sem zsidó-kereszténységet emlegetni), mert a két logika teljesen eltérő, egymás ellentéte. Az önzetlen és önfeláldozó szeretet valamint a gyűlölködő bosszú logikája feszül egymásnak, tehát a gyűlölet és a szeretet harca az, ami a világban folyik, s lecsapódik  Európában oly módon, hogy az hamarosan végzetessé válik az európai ember, az európai kultúra és a kereszténység számára.

Mit tehetne, mit volna kötelező tennie Európáért, egy Európáért valóban felelősséget érző és aszerint intézkedő, keresztény értékrendet valló uniós vezetésnek? A történelemben nem ismeretlen és bevált módszerekkel hónapokon belül rend lehetne a katonai és diplomáciai lehetőségek igénybevételével. Az alábbiakban igyekeztem összefoglalni egy ilyen intézkedéssorozatot az európai emberek védelmében – ami persze ma csak álom, utópia, hiszen az európai ember és a kereszténység kiirtása a cél, amely célt a jelenlegi liberális és szocialista uniós vezetés vakon kiszolgál:

1./ Az afrikai államok külügyminisztériumait haladéktalanul értesíteni kell arról, hogy a NATO és az Európai Unió mindazokat lélekvesztőket és hajókat – a törvénybe iktatás dátumától számított harmadik nap után – megsemmisíti, amely hajók Európa határát az óceánon egy kilométeren belül megközelítik, vagy e határt jogtalanul átlépik.

2./ Minden afrikai kikötőben óriásplakátokon kell erre felhívni azoknak a figyelmét, akik különböző okokból indulásra készülnek, akiket szervezetten, embercsempészek vagy politikai, vallási tényezők át akarnak szállítani Európába.

3./ Az a nemzetközi szerződések alapján a hajótörötteket kötelező kimenteni és őket a legközelebbi, nem európai szárazföldön ki kell tenni.

4./ Az Európában lévő afrikai államokbeli és más nemzetiségű 2014-ban és 2015-ben érkezett bevándorlókat haladék nélkül és folyamatosan az afrikai államokkal egyeztetve vissza kell toloncolni szülőföldjükre.
a./ Akiknek nincs papírjuk vagy bármilyen igazolásuk arról, hogy honnan érkeztek és a hatóságokkal nem hajlandók e kérdésben együttműködni, azokat az Európai Unió által kijelölt  zárt területre kell toloncolni, és szigorú ellenőrzés alatt kell tartani őket mindaddig, amíg kiderül, hogy honnan érkeztek és hová kell immár saját költségükön – amelyet a zárt területen végzett munkájuk munkabéreként kaphatnak meg -, visszaszállítani ezeket az embereket.

5./ Csak azok maradhatnak Európában, akik IGAZOLTAN életük és hozzátartozóik életének megmentése miatt távoztak el szülőföldjükről.
a./ Az igazolás ellenőrzését uniós szakemberek és titkosszolgálatok végezzék el. Erre egy év áll rendelkezésre. Ha nem sikerül hitelt érdemlően igazolni a tényleges életveszélyt, a fenyegetettséget úgy ezeket az embereket is vissza kell toloncolni szülőhazájukba.
b./A továbbiakban az ilyen területekről menekülőket sem fogadja be Európa, és erről minden háborús ország lakosságát és hivatalos minisztériumait tájékoztatni kell.

6./ A fenti intézkedésekben sem haladékot, sem türelmi időt nem ad az Európai Unió!
a./ Minden intézkedés alá vont  immigránsnak európai tartózkodása alatt minden olyan ellátás kötelezően jár, amely egészsége és élete biztonsága érdekében szükséges. (élelmezés, orvosi ellátás, ideiglenes szállásokon való elhelyezés – szigorú rendvédelem, ideiglenes tartózkodási helyén és mindaddig, amíg elhagyja Európát. Ennek fél éven belül meg kell történnie
b./ Az ideiglenes szálláshelyet TILOS elhagyni.

7./ Mindazok, akik az Európai Unió jelen határozata ellen saját országukban, vagy más országokban lázítanak, kifogást emelnek, illetve segítik elkerülni a jelen határozatban foglaltak végrehajtását, 15-től 25 évig terjedő börtönbüntetést kapnak, uniós – statáriális – bírósági ítélet alapján!

Fenti elképzelésem nem ütközik sem emberi, sem keresztényi, sem egyéb erkölcsi törvényekbe, mindössze az európai ember, az európai kultúra, az európai kereszténység védelmét szolgálná… Azonban van ennek az általam elképzelt uniós törvénynek folytatása is, amely az uniós polgárokat szedné rendbe…. de az már egy másik cikk…

Stoffán György

Címlapkép: Peter Schrank

magyartudat.com

5 thoughts on “Európai visszaszámlálás

 1. Józanságot, logikát nem lehet elvárni nyolc elemis, alkoholista EU-s vezetőktől, akik valamiért a helyükön maradhatnak. Gondolom a jelenlegi európai helyzet kialakításának engedélyezése, fenntartása és további, menekültekkel való ellepése, a totális káosz megteremtése a cél, zavaros agyukban.

 2. Hová kerültünk?
  Az Európa Unió elitklub tablója

  Anglia: 1919-ben a világ szárazföldjének és népességének egynegyedét uralta és rabolta ki gyarmatbirodalomként. Azt megelőzően saját mezőgazdasági lakosságát földjéről elüldözte, hogy ott birkalegelő legyen, szövőipara számára, majd a városba özönlő munka ”kerülőket” (évi nyolcvan-százezer főt felakasztatott). Az Ír sziget lakosságának felét kiirtotta, más fél millió ír lakost Amerikába üldözött. A skótok között a tatárjáráshoz hasonló népirtást követett el. Indiában tízmilliók pusztultak el az angolok áldásos kulturális missziója nyomán.
  Belgium: Az anyaország nyolcvanszorosát igázta le Közép-Afrikát kíméletlenül, kifosztották, a kényszermunkára fogott lakosságát gyilkolták, megcsonkították, hogy munkára kényszeríthessék.
  Franciaország: későn lépett be a buliba, így ő Oroszországba, a Balkánra, Törökországba tőkekiviteli uzsorával, és kisebb gyarmatokkal kereste kenyerét.
  Hollandia: az anyaország hatvanszorosát gyarmatosította, és a kereskedelmi hajózás, a gyarmati fűszer behozatala Európába üzletágat mondhatta magáénak.
  Németország: Széttagoltsága okán kimaradt a buliból, az újra felosztás követelésével, két világháborúval, gázkamrával építette az európai kultúrát.
  Olaszország: széttagoltsága és háborúi miatt, melyet az őket is gyarmatosítani próbáló Spanyol és napóleoni európer Franciaország leigázott, kimaradt, és késői „sakál jellegű próbálkozásával” Etiópiát hódítja meg 1936-ban, és Hitler elvtárs kénytelen megtámogatni Észak-Afrikába, sok ezer tankját, nehéz teherautóját, felszerelését elveszítve.

 3. Göre Gábor szomorú, hogy ilyent írt.
  Európa a civilizáció. Az ókori Róma építészete. Innen terjedt a csodálatos gótika, a barokk…. A művészetekben az igényesség, a szépség. Az európai népek építették a városokat a saját ízlésük szerint. Nézzen meg egy gyönyörű németalföldi óvárost, mint egy Grimm mese.

  1. Kedves Mari, egyetértek.
   Így mi is leírhatnánk, hogy milyen gyászos dolgokat
   követtünk el 900 -tól 1988 -ig, de minek.
   U.K. is bizony egy remek hely manapság, akárcsak bármelyik
   Ny EU ország ahol normál demokráciákat hoztak létre maguknak,
   ellentétben velünk, és az oroszokkal (ráadásul orosz háború dúl).
   De ott a horvát tengerpart, a lengyel Krakkó, vagy a cseh Prága,
   vagy Szlovénia … ahová érdemes kirándulni, vagy akár átsétálva
   a hídon ehetünk eredeti Sztrapacskát a szomszédban 🙂
   Aki ma kimegy valahova, nem a múlton lelkizik … természetesen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás