Mind a Trianoni, mind a Párizsi Békeszerződés alakilag és jogilag is érvénytelen

Őexcellenciája Carla del Ponte Főügyész
ENSZ Háborús Törvényszéke New York
Hága

Tárgy: Az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS kérelme az Egyesült Nemzetek Emberi Jogok Chartája alapszabályára hivatkozással, az egyenlő elbírálás elvének biztosítása a Magyar Nép számára

Excellenciád!

Őszentsége II. János Pál Pápa 1984. január hó 12-én kelt Enciklikájában megalapította az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS Intézetet. Az Intézet az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1948-ban alapított Emberi Jogok Chartája erkölcsi alátámasztására és fontosságának kihangsúlyozására szolgál.
Az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS Intézet kormányoktól, pártoktól független.
Alapszabálya szerint segítenie kell azon személyeket, népeket, népcsoportokat, akiket emberi jogaikban megsértettek, gondoskodni kell arról, hogy a sérelem megszűnjön, illetve ha szükséges, nemzetközi fórumokon is képviselni kell a sértettek érdekeit.

Mint a fent említett Intézet főtitkára, az alábbi petíciót terjesztem elő:
Javaslom az 1920. június 4-én Trianoni és az azt kiegészítő 1947. évi szeptember hó 15-i Párizsi Békeszerződések jogi szempontból történő felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeképp kérem annak megállapítását, hogy a fenti szerződések érvénytelenek és kérem a szerződések hatályon kívül helyezését.

A nemzetközi joggyakorlat, valamint a Nürnbergi Nemzetközi Bíróság határozataira figyelemmel kérem az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Bíróságát, hogy az egyenlő elbírálás elvének alapján mentesítse a Magyar Népet az I. világháborúban való részvétele miatt kiszabott kollektív büntetés és annak következményei alól.

Mint az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS Intézet főtitkára az ügyben egy Nemzetközi Vizsgáló Bizottság felállítását javaslom, a Vizsgáló Bizottság tevékenységének eredményeképpen pedig tárgyalás kitűzését.

Indoklás:

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés delegációi a világháború kitöréséért egyedül a Magyar Királyságot büntették meg.
A Békeszerződés előtt a Magyar Királyság
területe 325.411km2 volt,
lakosainak száma 20.886.000 fő.
A Békeszerződés következményeként
az ország területe 92.863 km2-re, míg
lakosainak száma 7.615.000 főre csökkent.

A Nürnbergi Nemzetközi Bíróság 1946. október hó 2-án a II. világháború kirobbantásáért és a világháborúban elkövetett jogsértésekért Németország akkori vezetőit felelősségre vonta és megbüntette, azonban a Német Nép felelősségét nem állapította meg. A Nemzetközi Bíróság a Német Népet mentesítette az egyébként törvénysértő kollektív felelősségre vonás alól.

Általánosan elfogadott tény, hogy egy nép vagy nemzet a vezetők bűneiért és törvénysértéseiért nem felel. Ugyanakkor az I. világháborúban való részvétel miatt Magyarország esetében nem az ország vezetőit, hanem a Magyar Népet büntették meg, ezeken túlmenően Magyarországot hatalmas összegű kártérítés megfizetésére is kötelezték.
Ez az eljárás több szempontból is törvénysértő.
A szerződés következtében Magyarország területi elcsatolása az alábbiak szerint történt:
– Romániához: 103.093 km2 (31,8%),- 5.256.451 fő (25,2%)
– Horvátország (Jugoszláviához): 42.541 km2 (13,1%), 2.621.954 fő (12,6%)
– Jugoszláviához: 20.551 km2 (6,3%), 1.510.897 fő (7,2%)
– Csehszlovákiához: 61.633 km2 (18,9%), 3.515.351 fő (16,8%)
– Ausztriához: 4.026 km2 (1,2%), 292.031 fő (1,4%)
– Lengyelországhoz: 589 km2 (0,2%), 24.880 fő (0,1%)
– Olaszországhoz: 21 km2 (0%), 49.806 fő (0,8%)
Elcsatolt területek és lakosság összesen: 232.448 km2 (71,5%), 13.271.370 fő(63,5%)
Elcsatolás után megmaradt terület és lakosság: 92.963 km2 (28,6%), 7.615.117 fő (36,5%)
Magyarországot 300 millió USD kártérítés megfizetésére is kötelezték az alábbiak szerint:
Oroszország részére 200 millió USD,
Jugoszláviának 50 millió USD,
Csehszlovákiának 50 millió USD.

A Békeszerződés kimondta, hogy amennyiben a szerződő felek a szerződésben foglalt megállapodást nem tartják be, úgy szerződésszegést követnek el, amelynek alapján a szerződés érvénytelenítésére, illetve hatályon kívül helyezésére kerülhet sor.
A Békeszerződéshez csatolt Kisebbségi Záradék szerint a Szerződést aláíró felek kötelezettséget vállaltak a területükön élő valamennyi nemzetiség emberi jogainak maradéktalan biztosítására.
Az emberi jogok biztosítása az elcsatolt területeken nem érvényesült: Történelmi tény az elcsatolt területen élők más területekre kitelepítése, internálása, deportálása.
Tény a templomrombolások, a vallásszabadság semmibe vétele, a nyelvhasználat korlátozása, a kultúra gyakorlásának tiltása. A kisebbségi jogok betartása biztosítva nem volt, ezzel a szomszédos államok – Románia, Jugoszlávia és Csehszlovákia – szerződésszegést követtek el.
Külön kiemelném azt a történelmi tényt, amikor Csehszlovákiából több, mint 100 ezer magyart kényszerítettek lakhelyének elhagyására és Magyarországra történő költözésükre úgy, hogy ingó és ingatlan vagyonukkal nem rendelkezhettek (Benes dekrétum).
A Szerződéshez csatolt Kisebbségi Záradékban foglaltak betartását soha senki nem ellenőrizte.
A Záradékban foglaltak betartása a Magyarországgal határos államok részéről 1920. évtől kezdődően nem érvényesült. A kisebbségeket ért atrocitások következménye az is, hogy több, mint 100 ezer magyar az elcsatolt területekről gyakorlatilag eltűnt.
Ez a háborús bűntett miatt felelősséget felveti. Hivatkoznék arra a konkrétumra, amikor Josip Broz Tito terroristái több, mint 40.000 magyart mészároltak le Délvidéken.
A magyar lakosság számának radikális fogyatkozását a korabeli és a jelenlegi lexikonok adatai közötti eltérés is igazolja. E körben figyelembe veendők az 1910-es népszámlálásadatai is.

A petícióban foglaltak értékelése során figyelembe kell venni azt is, hogy a Szerződést aláíró államok közül több országnak a helyzetében változás állott be:
– A Szovjetunió, mint egységes állam megszűnt.
– Jugoszlávia, mint a Szerződést aláíró egyik állam a korábbi formájában megszűnt létezni.
– Csehszlovákia, mint egységes állam ugyancsak megszűnt.
A változások miatt a Szerződés a jogi formájában sem tartható fenn.

A fentieken túlmenően a következőkre kívánok még rámutatni.
A Békeszerződések következtében Magyarországot – többek között – az alábbi veszteségek érték:
Haditengerészetüket ért kár színaranyértékben:
– hadihajó 60.000 kg színarany
– hajógyári anyagok, iparcikkek, gépek 480.000 kg
– hadikórházak, hidrográfiai hivatalok, hadiakadémiák 300.000 kg
– hadikikötői felszerelések 10.000 kg
– 801 db hajó 80.000 kg
– Fiume kikötő felépítésének értéke 21.300 kg
– Fiume kikötő ingó és ingatlan értéke 7.500 kg
– tengerhajózási vállalatoknak nyújtott segély összege 7.500 kg
– tengerhajózási vállalatok vagyona 7.785 kg
– összesen 974.085 kg színarany-érték.
(Az adatok dr. Juba Ferenc tengerészkapitány-történész szakértő adatain alapulnak.)

További veszteségek:
– az ország összes arany-, ezüst- és sóbányája,
– a szénbányák 80 %-a,
– az erdők 90 %-a,
– vasútvonalak és az ezekhez tartozó vasúti szerelvények,
– a felbecsülhetetlen értékű műkincsek,
– Fiume, az egyetlen tengeri kikötő elvétele,
– az összes tengeri és folyami hajók.

Közismert tény, hogy a Békeszerződés delegátusainak tagjai között a Magyarországot sújtó retorziót illetően egyetértés nem volt. A nézetkülönbségek a korabeli jegyzőkönyvekből, visszaemlékezésekből egyértelműen igazolhatók.

A továbbiakban a Szerződés létrejöttében és a Szerződés megkötése utáni időszakban hivatalban lévő politikai személyiségek véleményét idézem:
David Lloyd George brit miniszterelnök a Londonban, 1928. október hó 4-én előadott beszédében kijelentette: “a teljes okmány- és adattár, amit egyes szövetségeseink a béketárgyalások során nekünk szolgáltattak, hazug és hamisított volt.
Nem vettük észre a szövetségeseink által elénk terjesztett statisztikák valótlanságát, amely végül is a diplomácia történetének legigazságtalanabb békéjét hozták létre, és amelyek következménye a nemzetközi törvények és a nemzetközi jogok legdurvább megsértése volt.”
A fentiekről David Lloyd George az emlékirataiban szól.
Henry Pozzi 1933-ban megjelent írásában kifejezetten felveti a tárgyalófelek felelősségét. Lord Newton szerint “a nagy békebírák nem ismerték azon nemzetek néprajzának, földrajzának és történelmének alapelemeit, amelynek sorsát rendezniük kellett.”
Robert Cecil angol delegátus szerint “a Népszövetséget azon célból hozták létre, hogy “időről időre határrevíziót eszközöljön.”
Nicolson Harold, aki a Békekonferencián jelen volt, 1933. évben a következőket írta: “Magyarország feldarabolása oly módon történt, hogy az érdekelt lakosság véleményét senki sem vette figyelembe.”
Az angol diplomata “Peacemaking” című könyvében több érdekelt államférfi véleményét is összegzi, amikor a következőt jegyzi fel: “az uralkodó gondolat az volt, hogy az elért béke rossz és alkalmazhatatlan, a béke az intrikának és a kapzsiságnak az eredménye, és ez a béke inkább előkészíti a háborút, mint azt megakadályozná.”
Nitti, aki az olasz kormány nevében szólott, a békefeltételeket azért tartotta elfogadhatatlannak, mert Magyarország szétdarabolása esetében a szláv túlsúly ellen nem látott semmiféle erőt. Nitti kitért arra is, hogy Olaszország az Osztrák-Magyar Monarchiával, nem pedig Magyarországgal harcolt.
A későbbi amerikai nagykövet, Bullit, a következőket írta Wilson elnöknek: “Én csak egy vagyok azok a milliók közül, akiknek bizalmuk volt Önben. Mi azt gondoltuk, hogy Ön egy pártatlan és igazságos békét akar. Ennek ellenére a területi feldarabolásoknak népek lettek az áldozatai, és ez magában hordja egy háború csíráit. A Békekonferencia rendelkezései bizonyos, hogy újabb nemzetközi összeütközéseket élez fel. Saját népe és az emberiség érdekében az Egyesült Államoknak kötelessége, hogy megtagadja ennek az igazságtalan békének az aláírását.”

Itt kell említeni Ionel Bratinau román miniszterelnök 1920. július hó 1. napján Bukarestben elhangzott nyilatkozatát: “nem nyughatunk addig, amíg a magyar népet gazdaságilag és katonailag teljesen tönkre nem tesszük, mert mindaddig, amíg Magyarországban az életképességnek szikrája is van, mi magunkat biztonságban nem érezhetjük.”
A Trianoni Békeszerződés tárgyalása során több esetben felvetődött, hogy Romániát tekinthetik-e a tárgyaló felek szövetséges államnak.
A Franciaországot képviselő Tardieu és Berthelot voltak azok, akik nem kis nehézségek árán érték el azt, hogy az Antant nagyhatalmak Romániát hadviselő államnak ismerjék el. Maga Clemenceau miniszterelnök nyilatkozta, hogy “a szövetségesek megegyeztek abban, hogy Romániát ismét szövetséges hatalomnak tekintik, és a Konferencián e szerint kezelik”, tehát a szövetségesek Romániának ugyanolyan számú küldöttséget engedélyeztek, mint Belgiumnak vagy Szerbiának, vagyis azoknak az államoknak, amelyek a háború kezdetétől annak befejezéséig harcoltak Németország – Ausztria-Magyarország ellen.
Történelmi tény, hogy a magyar delegáció a Béketárgyalásokon nem vehetett részt. Csupán akkor volt jelen, amikor a meghozott ítéletet, határozatot a részére kézbesítették. Ekkor közölték a magyar delegációval, hogy csak akkor lehet tagja a Népszövetségnek, ha a határozatot tudomásul veszi.

A magyar delegáció a kényszerítő körülmények hatása alatt írta alá a Békeszerződést. Ez az aláírás, mivel a kényszerítőkörülmények hatására történt, mind a nemzetközi jog, mind pedig a bírói joggyakorlat értelmében érvénytelen.

A közelmúlt – de a Békeszerződés következményeivel szorosan összefüggő – jellemző példája a 169/1997-1991/18 számú törvény, melyet a román illetékes szervek fogadtak el.
Ez rendelkezik a törvénytelenül elvett, elkobzott ingatlanok eredeti tulajdonosainak történő visszaszolgáltatásáról. E törvény nemzetközi visszhangja pozitív. Ugyanakkor tény, hogy a törvény ellenére a Romániában kisebbségben élő magyar anyanyelvű lakosság – akiknek mintegy 70-75 %-a a törvény hatály alá tartozna – semmiféle korábban elkobzott vagyonát vissza nem kapta. Hasonlóan a törvény hatálya nem terjedt ki a római katolikus egyházra sem.

Záradék:

A petícióból kitűnik, hogy a Trianoni szerződés elfogadásakor Magyarországot az I. világháborúban való részvételéért büntették meg.
A Párizsi Békeszerződés aláírásakor viszont Magyarországot a II. világháborúban való részvétele miatt marasztalták el. Mindkét szerződés kollektív büntetésről rendelkezett, ami a nemzetközi jog alapján elfogadhatatlan.

Összességében megállapítható, hogy mind a Trianoni, mind a Párizsi Békeszerződés alakilag és jogilag is érvénytelen. Az elcsatolt területen élő magyar állampolgárok sérelmére 1920. évtől kezdődően olyan bűncselekmények elkövetése történt, amelyek a nemzetközi jog alapján nem évülnek el.

Szükséges annak bíróság által történő kimondása, hogy a fent említett Szerződések érvénytelenek és az érvénytelenség következtében a Magyar Népet jogorvoslat illeti meg.

A büntetőjogi felelősség kérdése is vizsgálatot igényel. A tényfeltáráshoz kíván segítséget nyújtani az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS, amikor egy nemzetközi vizsgálóbizottság felállítását szorgalmazza, és ehhez a maga részéről minden segítséget megad. A vizsgálóbizottság felállítását 25-30 fő részvételével javaslom, amelyekből 10 szakértőt az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS delegálna.

E személyek az elcsatolt területeken használatos nyelvet beszélik. A bizottság tagjai a petícióban foglaltakat a helyszíni vizsgálatok keretében konkrétan igazolják.

Az 1956-os Magyar Forradalom idején az Egyesült Nemzetek Szervezetének nem volt lehetősége támogatni a magyar nemzet szabadságharcát.
A körülmények megváltoztak.
Az ENSZ-nek most lehetősége nyílik arra, hogy jóvátegye az akkori közömbösségét.

Tisztelettel: Prof. Ludwig von Lang főtitkár

Közzétette: Molnok Zoltán/ Bozóki István

Magyar Tudat

10 thoughts on “Mind a Trianoni, mind a Párizsi Békeszerződés alakilag és jogilag is érvénytelen

 1. Mi változott az óta?Semmi!A jelen pillanatokban is erre megy ki a játék!!!RABOLNI AKARNAK!!!NEM KÖZVETLENÜL!ERRE OTT VANNAK AZ ÁLTALUK FINACZIROZÓTT MIGRÁNSOK!!KIK ÁLLNAK a HÁTTÉRBEN???UGYAN AZOK!!!

 2. Egy parányi tévedés a fenti szövegben:
  Magyarországot Trianonnál nem a háborús részvételért büntették meg.

  A retorzió méllyebb oka, hogy képtelenek voltunk kezelni a nemzetiségi kérdést.
  Egyetlen leválasztott nemzetiség sem ellenezte Trianont (csak a magyarok természetesen).
  Másfelöl gazdaságilag egy fejlődő központ
  voltunk Eu -ban, ezzel útban voltunk a nyugatnak.
  Így kapóra jött a “büntetés”, ami természetesen nonszensz.

  A párizsi viszont már valóban hitleri oldalra állás miatt
  volt, így kapóra jött az addigi trianoni állapot további
  lerontása.

  1. A történelmi Magyarország bukásának fő oka a világháborúban elszenvedett katonai vereség. Egy soknemzetiségű ország felbomlása persze e nélkül is bekövetkezhet, de máskor és máshogy – a magyar bukás az I. világháború nélkül értelmezhetetlen

   A szétesésben/szétveretésben valóban döntő szerepet játszott az ország soknemzetiségű jellege: az 1910-es népszámlálás adatai szerint a Trianon előtti Magyarországon Horvátország nélkül számítva a lakosság 54 százaléka, Horvátországgal együtt kevesebb, mint fele volt magyar.
   A magyarság nem volt elég erős ahhoz, hogy erőszakkal megőrizze szupremáciáját kisebbségei fölött, és nem volt elég kompromisszum-kész, rugalmas, taktikus ahhoz, hogy érdekeltté tegye kisebbségeit az együtt maradásban

   Valamint.
   A Károlyi-Jászi-Berinkey-féle, az őszirózsás forradalommal hatalomra került, demokrata csoport gyengesége, naivitása, hibái. A magyar Tanácsköztársaság vörösterrorja. Az ellenforradalom fehérterrorja. A trianoni delegáció rossz személyi összetétele és elhibázott taktikája

   Így aztán gyerekjáték lett az akkori Magyarország “büntetése”, szétverése, abban a Franciaországban,
   amely sosem nyert háborút, csak valahogy mindig
   a győztesek oldalára keveredett az utolsó pillanataban

   1. Itt a lényeg
    “A szétesésben/szétveretésben valóban döntő szerepet játszott az ország soknemzetiségű jellege: az 1910-es népszámlálás adatai szerint a Trianon előtti Magyarországon Horvátország nélkül számítva a lakosság 54 százaléka, Horvátországgal együtt kevesebb, mint fele volt magyar.
    A magyarság nem volt elég erős ahhoz, hogy erőszakkal megőrizze szupremáciáját kisebbségei fölött, és nem volt elég kompromisszum-kész, rugalmas, taktikus ahhoz, hogy érdekeltté tegye kisebbségeit az együtt maradásba”

    És jól írják az előttem szólók:
    Egyszerűen nem voltak szabad választások,
    Trianonnal gyakorlatilag megúsztunk egy
    esetleges polgárhábrút, illetve egy csendes válást
    a 90′ -es években (lásd Csehszlovákia).

    Ma meg a választási törvényeket torzították el.
    Az elment szavazók nagy többsége valamelyik
    ellenzéki pártra szavazott (3 millióan 7-8 pártra).
    1 millió ember döntötte el a parlamenti ülésrendet,
    miközben 9 millió ember lett vesztes a saját hazájában

    Aki járt már pl Amszterdamban, láthatta,
    hogy vígan együtt él a zsidó az arabbal, palesztinnal, és a rengeteg különböző árnyalatú néger.
    De ugyanez akár London is és a többi modern nyugat Eu ország, iletve USA.

    Ha még kb egy évig tart a II.VH (horthym)., Magyarországot
    szétosztoták volna joggal a környező országok között,
    és ma földönfutók lennénk a spéci nyelvünkkel.
    Őrüljünk, hogy létezik még egyáltalán az országunk,
    mert könnyen a kurdok sorsára jutthattunk volna,
    ma kesereghetnénk, hogy nincs hazánk.

    Orbán ezzel játszik, mert ő egy sértődött kisgyerek,
    akit a felnőttek rendreutasítottak, hurcolja a kudarc
    élményét élete végéig.
    Hitlert az osztrák képzőművészeti iskolába nem
    vették fel, ebbe betegedett bele, ezért lett diktátor.

    Egy pillnatra se felejtsük, a magyarok keveréknép,
    német, szláv, zsidó emberek leszármazottjai,
    a nagy többség nem hívő, de már nálunk is van
    buddhizmus, muszlimok, néger orvos, tanár és
    háztulajdonos, örmény – azeri vendéglős, ir kocsma,
    kinai negyed ….. hosszú ….
    A nyevünk az viszont nemzeti, bár sok nagy nemzetnek nincs saját nemzeti nyelve.

    1. TISZTELT EDE!

     ÚGY OLVASOM,GONDOLATAI NAGYON HIÁNYOSAK!

     NAGY HATALMAK(VOLT ÉS ,,JELEN,,GYARMAT TARTÓ BIRODALMAK)ÉS AZ AZOKAT FINANSZÍROZÓK KISZOLGÁLÓI VOLTUNK/VAGYUNK(,,SZENT.,,ISTVÁN ÓTA)!
     A MA(2020.01.16.)ELHANGZOTT GRÓF APPONYI ALBERT ,,BŐVEBB,,-FELOLVASATÁBÓL-IS,NAGYON SOK KIDERÜL ÉS LEVONHATÓ!

     A PÉLDÁK AMIKET FELSOROL…..,MÚLTBÓL/JELENBŐL,LEGYEN SZÓ NEMZETRŐL/NEMZETEKRŐL/NEMZETISÉGEKRŐL,TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGEKRŐL,POLITIKUSOKRÓL ÉS NEMZETÜNK ŐSISÉGRŐL,ANYANYELVÜNKRŐL…..,AZOK MEG VÉGKÉPP HIÁNYOSAK!

     A ,,BETYÁR,,

  2. Magyarország képtelen volt kezelni a nemzetiségi kérdést? Előszôr is: Magyarország közel ezer éven át gyakorlatilag gond nélkül kezelte a nemzetiségi kérdést. Gond csak akkor volt, ha idegen erők külföldről próbáltak beavatkozni. De ezeknek a próbálkozásoknak nemigen volt eredménye, ugyanis Magyarország egészen példa nélkül jól kezelte a nemzetiségi kérdést. A románok sunyi ármánykodása és kegyetlensége persze ezt rettentően megnehezítette, de ők másokkal szemben ugyanígy viselkednek. Ebben sajnos nem vétlenek az akkori erdélyi magyar főurak sem, de nem azért, mert ellenségesek lettek volna az oláh népséggel, hanem éppenhogy fordítva. A románokat foglalkoztatták – és ezáltal a letelepedésüket, térfoglalásukat és szaporodásukat a magyarság ellenében. Ehhez aztán már csak a románok szélkakas politikája kellett, amely Erdély elvesztéséhez – és a magyarság elleni rettenetes tetteikhez vezetett. Ehhez az okfejtéshez képest eléggé fura, a
   hogy összerakták, azt a Jugoszláviát, azt a Csehszlovákiát, amelyek aztán tényleg “ nemzetiségi” államok voltak. Nemhogy ezer évet, de még ötvenet sem bīrtak ki. Egyáltalán semmi, de semmi köze nem volt a magyar nemzetiségi politikának Trianonhoz. Trianon gyakorlatilag koncepciós tragédia volt számunkra. A Nyugat öntelt, kíméletlen, gátlástalan, harácsoló – de ahogy a mostani állapotok bizonyítják – mégiscsak rövidlátó politikai gaztette. Nem kell nekünk nagyon okosnak lennünk. Apponyi gróf valamivel jobban ismerte az akkori viszonyokat itthon és a nagyvilágban is mint bárki akkor és most. Félelmetes, ahogy beigazolódnak a szavai. Pedig csak realista volt.

 3. Néhány valódi megtörtént történelmi esemény, hogy semmi sem “fekete-fehér”,
  Ezek egy sem “fake-news” (álhír), ezek igazak.

  Lloyd George angol miniszterelnök arról híresült el,
  hogy kezdeményezte a szabad Írország létrejöttét,
  valamint helytelenítette Magyarország trianoni felosztását,
  mondván, hogy ez egy újabb világháború eszköze lesz. Igaza lett, félre tették.

  XV.sz. Franciaország marsallja Giles de Rais (idézet, történelem)
  “Amennyire a későbbi inkvizíciós jegyzőkönyvekből kitűnik, Giles gyilkosságai egyre borzalmasabbak, egyre sátánosabbak lettek. Először csak megkínozta és feldarabolta a gyermekeket, azután később áttért arra, hogy lassú tüzön égette el őket.
  Azután előbb fajtalanságot űzött velük, majd miközben halálra kínozta őket, szeretkezett velük és ő maga bevallotta, hogy a legfőbb élvezete volt beülni áldozatainak felvágott testébe. Az utolsó fázisban azután áldozatainak a holttestét becstelenítette meg.
  Végül is Giles de Rais az inkvizíció fogságába került és miután kiközösítették,átadták a világi törvényszéknek, mely halálra ítélte.
  Giles de Rais megbánta bűneit és térden állva kérte a népet, hogy bocsássa meg neki vétkeit.
  És a csodálatos középkori nép megbocsátott gyermekei gyilkosának: zokogva kisérték el a
  marsallt a vesztőhelyre és könyörögtek, hogy Isten irgalmazzon a lelkének…”

 4. Tiszteletem a hozaszoloknak es a cikk kozre adojanak, Eloszor is en a sajat velemenyemet adom kozre, es nem az elottem szolok velemenyet, elfogadom a valaszokat de a nem ide valo megnyilvanulasokat nem, elore is koszonom. A Trianont megelozo ugynevezet nemzetisegi problema nem letezet, ez csak a Trianoni Bekeszerzodes utan let azza,, ezt bizonyitja a Sopronak felkinalt valasztasi lehetoseg, is, Sopron lakosaga Magyar, Svab, Szasz es Tot nemzetisegu es 100 % os aranyban szavaztak Magyarorszagra. A tobbi nemzetiseguek joval a / nekem a Magyar viszaterese masoknak a Honfoglalasa / bizonyitekok vannak ra hogy Arpad Magyar nyelvu nepeket talaltak a kesobb megalakult Magyarorszagban , es 5 % kb az idegen nyelvu nepeket a Horvatot, keves nepesegel es egy varos az Adria menten, a tobbi fold a Magyar es Horvat- ok kozott meg kotott szezodes szerint Magyar marad, Horvat Orszag kizarolag 1992 ben szuletett a Del – Szlav haboru utan addig Jugoszlavia, illetve Szerbia, A Szlovak nem kerulhetett bele a Trianoni egyezmenyben mert 1920 ban szuletett meg Cseh – Szlovakia elotte Tot nemzetiseg,Vagy is olyan nemzetiseg nem letezett amelyik barmilyen jogos fold kovetelessel lephetne fel Magyarorszagal szemben.Sem az 1 so es sem a 2 ik wilaghaboru nem Magyar reszvetu, az 1 Habsburg Monarchia, kovetkezmeny, de teljesen jogosan, Diplomaciai gyilkosag miatt, a 2 ik pedig a Szovjetunio miatt 1941 Kasa megbombazasa miatt, Kasaaz 1938 Becsi komferencia hatarozata soran kerult visza tovabbi osszesen kb 70 ezer negyzet km el egyut. Szeintem mind ket esetben egy tortenelmi gyulolet eredmenyezte mind ketszeri meg csonkitast , barmenyire is hihetettlen de feltek a Magyaroktol a Franciak es mas europai nepek is, 906 Pozsony es az 1100 koruli Nemet -Romai csaszarsag sulyos veresege miatt, es a Hunyadi csalad apa es fia Matyas kesobbi tettei miatt is.Sajnos szabadsagharcaink nem sikerultek a hozza nem erto vezetoink miatt, igy onrendelkezes szoban sem johetett. Majd az orokos gyarmati rendszerek miatt a magyarok sorsa csak az lehetett mint ami lett is. A mai allapot pedig a Magyar kormanyok gyavasaga, nem torodese miatt a helyre igazitas szoban sem johet mert a Magyar foldekel rendelkezo orszagok tudjak ezt a szaz ev szenvedest nincs Orszag a foldon aki meg tudna fizetni a Magyar nepnek.

  1. Néhány gondolat, olvasva több bejegyzést.

   Ha győztesként kerülünk ki az I. Világháborúból, nyilván jobban járunk.
   De gondoljunk az arabokra, akik angol támogatással győztesek voltak,
   kiűzve a törököket (oszmán), akiket a németek támogattak, és
   mégsem jött létre az egységes arab nemzeti állam, az angol-francia
   gyarmatosítási roham miatt, bár Szaud Arábia hatalmas arab terület lett.

   Szent István egységes magyar állama, 502 évet élt.
   A magyar népet, a magyar népesség-lakta területet továbbra is ismerik,
   de Magyarországról, mint államról Európa nem tud, az állam nem létezik.
   Ezért 1920. Juni 4 -én, a “békekötés” ürügyén létrehoznak egy csonka
   államot, úgy tesznek, mintha a semmiből teremtették volna meg azt,
   kiszakítva a Habsburg Monarchiából egy magyarok lakta részt,
   amiképp kiszakították az akkori Csehszlovákiát belőle.
   Mi persze tudjuk, hogy megszakítás nélküli folyamatossággal
   létezünk, de ezt nem emlegettük a világ felé, önnfenntatásunkkal
   voltunk elfoglalva.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás