Ujgurok – a nép, amely csak a magyart tartja rokonának

Ujgurok gyökerei – a nép, amely a nomádok közül csak a magyart tartja rokonának.

Az ujgur testvéreink  (“fehér emberek hosszú, világos hajjal” – ahogyan egy korabeli kínai utazó látja őket), akik a Sárga folyó és a mongol sztyeppék között éltek. Az évszázadok során a szomszédos, kisebbrendűségi komplexussal igazán nem vádolható Középső  Birodalom mindig is megpróbálta bekebelezni őket, ha nem egyéb, már csak az itt húzódó – és nagyon komoly gazdasági hasznot hajtó – Selyemút feletti totális ellenőrzés okán. A hivatalos kínai álláspont szerint Hszincsiang, (vagyis az “új határvidék”) már az időszámításunk előtti első században a Mennyei Birodalom szerves részévé válik – persze ezzel az indokkal az ujgurok (akiknek őseit a bizánciak “fehér hunoknak” nevezték) nagyon nem értenek egyet.
Amint az Kőrösi tanárának, Benkő Ferencnek földrajzkönyvéből kiderül, “Nagy és Kis Bukária” akkori fogalmak szerint lényegében Turkesztánnal azonos és az Aral-tótól Észak-Kínáig és Mongóliáig elnyúló hatalmas terület volt. Nevezetesen: “Nagy-Bukária” tulajdonképpen Turkesztán nyugati része és egészen a Musztag-ata hegységig terjed. “Kis Bukária” viszont a Musztag-ata vidékétől keletre eső, Kínához tartozó terület, és a mai értelemben vett Kelet-Turkesztánnal azonos, a Tarim-medencében fekszik, amelyet északon a Tien-san, délen pedig a Kien-lun hegyláncai vesznek közre, s keleti felé a Góbi-sivatagot is magában foglalja.
Csoma kutatói felfogásában a kitűzött cél nemcsak a magyar őshaza megtalálása volt, hanem a magyarok rokonának tekintett hunok ázsiai őstörténetének tisztázása is. “Ázsiai utazásom tárgya: kikutatni a magyarok első település helyeit. Összegyűjteni történelmi tetteinket, megfigyelni a hasonlóságát, ami több keleti nyelv és a mi anyanyelvünk között van.” – írja.Különféle források szerint Kőrösi Csoma Sándornak a göttingeni egyetemen folytatott tanulmányai során két olyan tanára is volt, aki arra ösztönözte, hogy a magyarok eredetét kutassa. Az egyik Eichhorn, akit híres orientalistaként ismer a nyugati világ. A másik pedig az antropológia megalapítója Blumenbach professzor volt. Kőrösi az utóbbi révén tette magáévá az ujgur elméletet. Ugyanis a professzor irányította rá figyelmét arra, hogy a magyarok valószínűleg a kínai évkönyvekben sokat szereplő ujguroktól származnak. De ő volt az is, aki arra biztatta tanítványát, hogy a magyarságnak ezt az állítólagos őstörzsét, és ezeknek eredeti hazáját felkeresse.
Mint ismeretes Kőrösi Csoma Sándor végül is sohasem jutott el az ujgurok közé. Személyes véleményem szerint ebben – nagy valószínűséggel – az is akadályozhatta, hogy nem volt muszlim, nem ismerte a szükséges mértékben és alapossággal az iszlám vallást, az iszlám kultúrát. Abban a korban – és ezt bizton állíthatom – egy ilyen cél megvalósítása, a megfelelő tudás nélkül eleve kudarcra volt ítélve. Hogy mit talált volna Kőrösi, ha eljut a céljához és találkozik az ujgurokkal? Erre most nem térnénk ki részletesen, de egy dolgot mégis elmondunk:
Mukliszi Juszupbek, ujgur történész, aki a 30-as években a kínaiak által alapított nemzetiségi főiskolán, 1941-ben, Urumcsiban végezett, azt állítja: “Az ujgur nép őslakos Ázsiában, eredetükről az a legenda járja, hogy élt Közép-Ázsiában két testvér, “10 ujgur” és “9 ujgur”. Tőlük származik e pusztai nép két csoportja: a kínai Hszincsiang területén élő népcsoport a “9 ujgur” népe, míg a “10 ujgur”, az onogurok Európába vándoroltak, s ők a magyarok ősei – tartja a máig is élő legenda. Az ujgurok a mai napig számon tartják a magyarságot, mint távoli rokonokat. 14 milliónak tudjuk az Európában élő magyarok számát, mi Kelet-Ázsiában 22 millióan vagyunk, így a törzs leszármazottait 36 milliós lélekszámúra becsüljük.”
Ujgurisztán egy megszállt ország
 
Ujgurisztán az ujgurok otthona volt legkevesebb 2000 éven át, amely idõ alatt kisebb megszakításokkal szabad és független ország volt, szemben a kínaiak állításával, mely szerint Ujgurisztán õsi, elválaszthatatlan kínai föld.
A történelmi tények világosan bizonyítják, hogy Kína ezen állítása történelem hamisításon alapszik, annak a reményében, hogy az elnyomás és az asszimiláció eredményeit idővel legitimálhatja a világ szemében.
A kínai inváziók sora Kr. e. 104-ben kezdődött, és azóta Ujgurisztánt többször foglalták el kínai csapatok, ám ezek a megszállások soha sem voltak hosszú életűek. A következőkben néhány történelmi adalék a kínai megszállásokról:
1. A Wu ti korban, Li Kuang tábornok Kr. e. 104-ben elfoglalta Ujgurisztánt, de Ujgurisztán népe visszaszerezte függetlenségét Kr. e. 86-ban, a kínai katonák legyőzésével.
2. A Hsuan Ti korban, Chang Chi tábornok megtámadta és elfoglalta Ujgurisztánt Kr. e. 59-ben. Azonban Kr. e. 10-ben az ujgur kánok legyőzték a kínai seregeket és visszanyerték szabadságukat.
3. A Ming Ti kor Második Kán Dinasztiája idején Pan Chao tábornok belháborút indított Ujgurisztán megtámadásával, Kr.u. 73-ban. Ez a háború mintegy 28 éven át tartott. Kr. u. 102-ben Pan Chao visszatért Kínába, majd egy évre rá fiának Pan Yungnak menekülnie kellett az õt legyõzõ ujgur kánok elõl. Ekkor Ujgurisztán újból visszanyerte biztonságát és függetlenségét.
4. A Topa(Wei) korban, Ujgurisztán adót volt köteles fizetni Kínának, 448-tól 460-ig.
5. 657-ben a Tang dinasztiabeli Kau Tsung elfoglalta Ujgurisztánt, de 669-ben a Gök Türk kánok kiűzték a kínaiakat Ujgurisztánból.
6. 747-ben Kau Tsung a koreai Kao Sien-chi tábornokot nevezte ki a kínai seregek parancsnokává és megbízta az egymással hadakozó ujgur kánok egy csoportjának támogatásával. Ez a tábornok  kihasználva az ujgurok megosztottságát, rendkívül agyafúrt és kegyetlen módon állította szembe egymással az ujgurokat, és így sikerült Ujgurisztánt kínai alávetettségbe taszítania. Azonban az ujgurok 751-ben arab segítséggel megsemmisítették Kao Sien-chi erõit és így elnyerték függetlenségüket.
Kr. e. 104 és Kr. u. 751 között hat kínai hadjárat indult Ujgurisztán ellen. Ezalatt a 855 év alatt, a kínaiak mindössze 157 évig uralták Ujgurisztánt, és mint ahogy a hadjáratok gyakorisága mutatja, ez az uralom mindvégig csak részleges és idõleges maradt. A fennmaradó 698 évben Ujgurisztán szabad és független ország volt.
Abban időszakban (Kr. e. 104-Kr. u. 751) általánosságban baráti volt viszony és kereskedelmi kapcsolatok létesültek Ujgurisztán és Kína között. Az újabb keletű kínai történelmi könyvek és politikai szándék ezeket a kapcsolatokat hátsó szándékoktól öveztetve úgy igyekszik beállítani, mint Ujgurisztán Kínának való alávetettségének bizonyítékát, hogy így legitimálják Ujgurisztán iránti igényüket.
Miután az arab, türk és tibeti erõk kiûzték a kínai megszállókat 751-ben, mintegy 1000 esztendő telt el a kínai mandzsu uralkodók hódításáig. Ez alatt a hosszú idõszak alatt nem Kína volt az egyetlen fontos diplomáciai tényező Ujgurisztán számára. Az ujgurok önkéntesen csatlakoztak a Mongol Birodalomhoz, ahol 207 éven keresztül megtartották függetlenségüket és fontos szerepet játszottak annak kulturális és politikai életében. A fennmaradó 800 éven keresztül Ujgurisztán teljesen független volt, a jólét és fejlõdés saját útját járta.
A mandzsu hódítók mintegy egy millió polgári lakos élete árán 1876-ban elfoglalták Ujgurisztánt és formálisan is betagolták a Mandzsu birodalomba, Xingjiang (vagy Sinkiang, amelynek jelentése “új tartomány”) Tartomány néven. Ezen idõtõl fogva Ujgurisztán folyamatosan katonai közigazgatás alatt állt. 1949-ig 42 fegyveres felkelés tört ki (átlagosan négyévente) a mandzsu uralom ellen, a függetlenség visszaszerzéséért.
1933-ban az ujgurok Ujgurisztán déli részén megalakították a Kelet-Turkesztáni Iszlám Köztársaságot, majd Ujgurisztán egészén a második Kelet-Turkesztáni Köztársaságot. Az előbbi államalakulat 3 évig, míg az utóbbi 5 évig állt fenn.
A kommunista Kína 1949-ben foglalta el Ujgurisztánt, és 1955-ben változtatta XUAR-ra a nevét. A kommunista Kína, azóta gyarmatosító uralmat valósít meg Ujgurisztánban. Az ujgurok leírhatatlan szenvedéseket kellet kiálljanak az embertelen idegen elnyomó uralom alatt. Dacára a szenvedéseknek és a kulturális genocídiumnak az ujgurok lelkét nem sikerült megtörni. A hozzáférhető kínai források szerint, az ujgurok 1954 óta, a kockázatok és veszélyek ellenére tüntetéseket és felvonulásokat szerveznek, földalatti mozgalmakat alakítanak, hogy kivívják jogegyenlőségüket vagy akár függetlenségüket, harcuk mely csúcspontját 1996-ban érte el, soha sem szûnt meg. Az ujgurok építette Ming Oy vagy az Ezer Buddha Temploma még megtekinthetők Kucha, Turfán és Dunhuang városaiban, ahol a kanchou ujgurok éltek.
Kucha városában több mint 50 buddhista templom, könyvtár és a szegényeket istápoló népjóléti intézmény volt. Hotan városában 14 nagy és számos kisebb kolostor állt. Az ujgurisztáni ujgurok 934-benv vették fel az iszlámot, a Karahanida Satuk Bughra Kán uralkodása alatt. Azóta az iszlám az ujgurok egyetlen vallása, mind a mai napig.
Az ujgur hatalom, tekintély és kultúra a történelem hosszú folyamán át virágzott és több mint 1000 éven át uralta Közép-Ázsiát majd meredek hanyatlásba kezdett a mandzsu invázió után, majd a nacionalista de különösképp a kommunista Kína uralma alatt.

Magyar Tudat Nemzeti Hírportál

49 thoughts on “Ujgurok – a nép, amely csak a magyart tartja rokonának

 1. Egyébként Újguföld földrajzilag feltűnően hasonlít a Kárpát-medencéhez, valamint nagyon sok az egyező motívum a népművészetünk között.Pl. Tulipán, kacsakaringós indák, stb.Valószínűnek tartom én is a rokonságot.

 2. Érdekes (?) Tegnap, ill. mai napon is olvastam a nyirkai jóslatot… lehet, hogy erre a népre utal ????

 3. Köszönet az ismeretanyag újbóli megjelentetéséhez. Nagyon időszerű! Mint ahogy a 747-es események is mily hasonlóságot mutatnak a mai Magyarországon.

 4. Kár, hogy éppen a mi szempontunkból érdekes időpontokból nincs feljegyzés. Az ötödik századi népvándorlások, a hatodik-hetedik századra tehető első és a kilencedik századi második honfoglalásunk. Nem ír arról hogy az Arany Horda (XIII. sz.) részeként jártak-e hazánkban, és volt-e részük Temurlán török elleni hadjáratában, ami ugye nekünk itt Európában igen jól jött a XIV. században.
  Ez így kicsit felületes és elnagyolt. Valamint tényleg furcsa kicsit hogy ha mi magyarok vagyunk minden európai nép őse, akkor mit is csináltunk a távol-keleten.

 5. Turkish’m írás. Nem tudom, a magyar (google translated)
  sizlere önemli açıklamalar yapmalıyım.
  ipek, kağıt, seramik, çini, minyatür, fresk, barut, matbaa gibi bir çok buluşların çinliler tarafından yapıldığını bilirsiniz. ama gerçek bu saydıklarım ve daha fazlası, kubbe ve kümbet mimarisi, kanallarla su taşımacılığı, piramit yapımı uygurlarca insanlığa kazandırılmıştır.. ilk bitkiden kağıt yapımı dut ağacıdır. dut liflerinden yapıldı. bu batıya ilk bergamaya geldi pergamon, parşömen oldu. ipek böceği de yanlızca dut ağacı yapraklarıyla yaşar.. dut ağacı da çin coğrafyasında yoktur. işgal altındaki uygur topraklarında yetişir ve dünyaya türk göçleriyle yayılmıştır. yani türk florasıdır..

  1. Ezt találtam, ha segít:
   Én fontos megállapításokat tett számokat.
   selyem, papír, kerámia, fazekasság, miniatűr festmények, freskók, a puskapor, a nyomtatás nagyon hasonlít a találmánya a kínai tudja. Azt mondanám, de ez az igazság, és több, kupola és a kupola, a csatorna vízi közlekedés, piramis építése ujgurok hozzák az emberiség .. Az első a növény, hogy a papír eperfa. készült eperfa szálak. Bergama először jött a nyugati Pergamon volt pergamen. selyemhernyó eperfa levelei a magányos életet .. Vannak még a földrajz porcelán bogyó fa. Növekszik a megszállt területen, és a világ ujgur törökök terjednek a migráció. Török növényvilág, amely ..

 6. Édes apámtól hallottam, hogy a győztesek írják a történelmet, igy volt az 1919 és 1945 után is. Csak fel nem fogható részemre, hogy azok a nyugati államok, amelyeket a magyarok mentettek meg a Tatár és a későbbi Oszán expanziótól, most ellenünk szövetkeznek a szocialista- liberális söpredékkel.
  Nyolcvan éves koromban emlékeszek, hogy gyermek koromban, sok olyan asszonyt és embert láttam a magyarok között, akiknek a szemük és az arc csontjuk, Ázsiai kinézésre emlékeztetett.
  Az iskolákban, még most is a Fin-Ugor eredetet tanítják, mert a MTA nem tart lépést az Archelológusokkal és a történészekkel.
  Mikor kezdjük tanítani, hogy a magyarok a legősibb nemzet Európában 28 000 éves.

  1. sajnos, nekünk magyaroknak ez a SORS lett megadatva, (l. h. MI állítsuk meg az Oszmán, Tatár seregeket, s meneküljön meg a nyugat. MIÉRT a pontos választ senki nem tudja, nem is fogja. CSAK egy kiragadott példa (szomorú, h. ezt hozom fel, de elég ütős, – ránk nézve), sehol a világon NINCS olyan nyelv, ahol a Jó Isten – t olyan mélységben, szennyes módon stb. tudja káromolni, – mint a magyar, – lehet, h. rosszul látom. DE, vegyük a dolgok másik oldalát, “Teher alatt nő a pálma” “Prés alatt a gyerek” stb. stb. – lehet, h. elcsépelt, – de igaz. Hogy megállítottuk a középkori hordákat, szerintem ezek dolgok a VILÁG TÖRTÉNELEM- ben – CSAK rész siker – a nyugat részére ! VAN EGY MONDÁS : “AZ NEVET IGAZÁN, AKI A VÉGÉN NEVET” – igen ezen is lehet mosolyogni, mivel Mi ezt már nem érjük meg, – de, kénytelen vagyok hozzátenni : Isten útjai kiszámíthatatlanok – ezen is sokan nevetgélnek – lelkük rajta

 7. Kapaszkodjon meg minden ‘hitetlen’: 16 eve kutatom merre hagyott kulturnyomot nepunk,eredmeny /diohejban/; a Jordan-tol az Andokig,a Csendes-oc.-tol az Atlantiig mindenutt ROVASIRAS-aink jonnek elo.Aztan ‘eltunnek’, nem publikusak! Egyebkent jo lenne mar felfognunk; ha egy nep/itt az ujgur/ ugy tudja,hogy a magyar testvere,akkor AZ! A magyar anyagok kozt is igy vannak ok ,csak “alneven’,avagy a mi ‘anyakonyvunk-ben’idegenek altali kitekert nevek alatt.Eszak-,Del-,Kozep-Ami rogyadozik a rovasos szikla stb.feliratoktol, a hires Windland-map/Bor-,v.Szoloorszag-terkep/ is ROVA lett,meghozza a “viking”-amerikafelfedezes soran egy-BIZONYITOTTAN!-MAGYAR altal irva.Amerika=Amerigo -rol/Vespucci/lett nevezve es ertelme:IMRE. Ez is TENY,ugyanis Amerigo a nevet a Vatikan-i Szent IMRE KAPOLNA neva-dojarol kapta edesanyjatol a szent kiralyfink tiszteletere . Mi meg ugy “tanultuk’ ,hogy Amerigo Vespucci volt a felfedezo. /Sok 10 ezer eve az ‘indian”-ok bizony EUr-AZSIA-bol ‘fedeztek fel elsonek,aztan csak par ezer eve a Sumer-szabirok/tudjatok kik,nem?/,aztan a Vikingek -VEGUL-,KEZEBEN A WINDLA ND-terkeppel!!–a ‘nagy”-columBUS/h/! MI=OSNEP+OSNYELV.Ez van!! Ezert vagyunk utban mas “osnepnek’? .Sok a rovasunk Kozep-Keleten es Sziria -Egyiptom -ban stb. Bosnyak=Besenyo piramisban, de oda mar’Angol-Runa’-kent irtak! ERTITEK? Igy ok az OSNEP ! Ennyire egyszeru sok 10 ezer eves kultura ‘elsajatitasa’-nekik,most!

 8. Az a baj, Bartus Tibor, hogy nem csak az MTA nem tart lépést a történészekkel, hanem a kormány sem. 1945 után a komenisták tökös legények voltak. eltávolították a tudósokat és se szó se beszéd a maguk embereit ültették s helyükbe, hogy azt tanítsák amit kell és ne azt ami igaz. A nagynemzeti nagyegyüttműködő kormánynak pedig 2/3-al meg van kötve a keze. Aha …

 9. Az újgurokkal való rokonságra alapozta az általa kidolgozott őstörténetünket Kiszely István is.
  Nem vagyok történész, de ismerek párőstörténet variációt, és ezek között ez is jobb minit a „hivatalos” történészek finn ugor nyelvrokonságára alapozott halandzsa. Elnézést, de minthogy valóban ismerek és át tanulmányoztam többet is, a hivatalos történészek bizonygatásai akasztottak ki amikor azt kezdték bizonygatni, hogy az a bizonyíték, ami a különbség.
  Kiszely kutatásait a kínaiak is segítették, sőt! Hosszú idő után ő volt az első kutató, akit a térségbe engedtek. Az kidolgozott elméletnek, ha mást nem veszünk alapul, a kínaiak 4 ezer éve írják évkönyveiket, és ezekre alapozva tartanak minket az ujgurok által távoli rokonaiknak, vagy talán inkább ismerősöknek. Annak a népnek, amely a szomszédságban nagy állattartó és földművelő nép volt, akiktől ínségesebb években élelmet vásárolhattak.
  Nagyon érdekes volt az a leírások és a Kiszelyvel készített interjúk, amelyek az ujgúrokkal való találkozásokról szóltak. Rokonoknak látta, és nem csak a viselkedésük és szokásaik alapján, hanem mint kézett zenész zene értő ember az ősi magyar zenével is rokonságot talált.

 10. Egy szikrányit sem lennék meglepve, ha rokonaink lennének. Nem értek hozzá igazán, de a hasonlóság több szempontból is feltűnő. Természetesen nem a külsőségekre gondolok.

  1. Érdekes látni, hogy ilyen arcokat a Magyarországon sok felé látni.
   Vicc, hogy német, orosz, kínai sét izraeli kutatók is azt állítják, hogy a magyarok igen ősi nép és nyomaik a világban kelet felé mindenhol megtalálhatók. Nyelvünket a világ sok nyelvésze az egyik legkifinomultabbnak tartja, olyannak, amely szinte mesterségesnek tűnik, annyira logikus és egyben bonyolult is. Sok nyugati költő, író csodálta a magyar nyelvet.Egyedül mi “tudósaink” szólják le népünket. Állandóan azt kutatják, hogyan tudják bebizonyítani, hogy a magyarok a Kárpátmedencébe barbár, primitív népként érkeztek és itt a magasan fejlett szláv népeket leigázták, majd átvettünk a nyelvünkbe olyan szavakat, amelyeknek már a sztyeppéken is meg kellett lenniük de mi lecseréltük egy szláv szóra. Glatz Ferenc szerint mi magyarok csak makogni tudtunk és a szlávok tanítottak meg minket beszélni.
   Sajnos a szocializmus elpusztította a magyarok önérzetét és önbecsülését. Nincs még egy nép, amely a saját történelmét negatív irányba átírja és azt a gyermekeinek tanítja.
   Kitörli a fényes múltat és helyette képes azt írni, hogy Magyarország egy primitív elmaradott ország volt mindig is, a “fejlett” nyugathoz képest. Ennek rengeteg tény ellentmond de ez a sok “tudóst” nem zavarja, egyszerűen tudomást sem vesz róla.

 11. Azért nem olyan bonyolult ez,
  tessék elolvasni:

  Nemeskürty István: MI MAGYAROK

  c. könyvét. Hiteles. Ajánlott – kötelező olvasmány ma már.

  1. Pontosan (Lakos).
   Ez a könyv a magyar történelem “bibliája”.

   Minden más csak mese, legenda, esetleg
   szórakoztató olvasmányok, vagy önjelölt zsenik
   propaganda kiadványa.
   Egy nottinghami lakos is úgy mutatkozik be,
   hogy Robin Hood városában él, pedig R.H. sosem
   létezett. Mi is gyártjuk rendesen a legendáinkat 🙂

 12. Büszke vagyok rá, hogy az újgúr nép rokonának tart minket magyarokat. És én is rokonomnak tartom Őket. Olyan sok bántást és megalázást kapunk nálunk alávalóbb, gonoszabb és ostobább népektől, hogy üdítő kivétel egy kis rokoni kézfogás.

 13. Több utalás található itt is, más oldalakon is
  Nemeskürty István: Mi Magyarok c. könyvére.
  Ez helyénvaló, érték. A könyv alapja a nyelvünk.
  Ugyanakkor maga a szerző irja könyvének végén:
  “… a genetikai sajátságok sem hanyagolhatóak el.
  Külföldiek akkor is megállapitják, határainkon
  kivül tartózkodó magyarokról, hogy magyarok,
  ha szájukat se nyitják ki, pedig e magyarok ősei
  német, szláv, zsidó emberek. De úgylátszik,
  nyelvünkön túl is lehet bennünk valami, ami
  még mindig őrzi a honfoglalók génemlékeit.
  Talán a táplálék is teszi ezt, mely abból a földből
  terem, melybe ezerötvenegy év óta temetjük
  halottainkat. ” 493.oldal. (hibátlan)

  1. Ez igaz,
   bár sok közünk nem volt a kereszténységhez
   Gézáig, aki elkezdett minket bevinni Európába,
   ahol már amúgy is itt voltunk, majd a fia behozta
   a németeket anyuka utasitására az erőszakhoz.
   Amit tudunk, a mai magyarok német-szláv-zsidó
   emberek leszármazottjai, a többi köd és mese.

   1. Micsoda rosszindulatu és hazug vádaskodás,hogy mí magyarok német,szidó és szláv utódok vagyunk.Ez vérlázító.

 14. a cikkre koncentralj okoska,senki nemmondta,hogy ez 1000 éve volt(Árpád kb 1100 éve született Kiev környékén).
  ez kb 1700-2000 éve lehetett,amikor még az islám vallás sem létezett.
  neked itt is a magyarságot kell lejáratnod

 15. Nagyon elegem van már a sok kocanyelvész ostobaságaiból.
  Mi bajuk azzal, hogy finnugor nyelvet beszélünk, de honfoglaló őseink valúszínűleg kétnyelvúek lehettek, legalább is az arisztrokrácia. A hétvezér többségének török eredetű neve volt (Tas, Töhötöm, Árpád stb.), de a pór nép ugor nyelven beszélhetett. Hál’Istennek az Árpádok miután végigraboltuk, dúltuk Európa nyugati felét, rájöttek, hogy mégiscsak a legjobb a keresztény hit, annak is a római katolikus változata, így nem lettünk se nem ortodox kersztények, se nem moszlimok, meg nem is szlávosodtunk el, mint bolgár barátaink. Egy biztos, Keletről jöttünk, nem hiába tartanak minket nemcsak az újgurok, hanem a kínaiak, japánok, koreaiak is távoli rokonaiknak. Ugyanis is ők is ugyanúgy magukba szívják a világot (családnév-utónév, év-hónap-nap stb.) mint mi, ellentétben az individualista indoeurópaikkal, akik saját valóságukat veítik ki a világra. De az is biztos, hogy a hunokhoz, sumérekhez stb. nem sok közünk lehet. Annak ellenére, hogy a több ezer éve kihalt sumér nyelveben lehetett néhány szó, amelynek kiejtése esetleg egybevág egy két mai magyar szóval (Kis, Ur stb.) A magyar is egészen másképp hangozhatott sok évszázaddal ezelőtt. (a hodu utu reát ma hadi útrának mondjuk). Már ez is szinte elegendő bizonyíték arra, hogy nincs semmiféle ilyen rokonság.

  1. Szultán47,
   a finn-ugor elmélet az amit az osztrákok találtak ki tehát hamis. Ragaszkodsz olyasvalami ami nem állja meg a helyét.
   Másodszor, nem honfoglalásról van szó hanem hazatérésről. Segítségként, többet kell olvasni nem pedig bevenni azok dumáját akik tudatosan rombolják magyarságunkat. Nyilvánvaló lelki szellemi csekélységed amikor a nemzetellen beszélsz! Lelked rá!

 16. “Az ujgurok az iszlám vallást több mint 1000 éve vették föl, a 10. században. Tehát akkora kulturális különbségek vannak az 1000 éves keresztény Magyarország és szunnita Ujgurisztán között, – hogy nagy ostobaságot követ el az, aki mindezek ellenére csak szajkózza az ujgur-magyar rokonságot.
  http://magaspart.hu/ujgur-terroristak-is-harcolnak-az-iszlam-allam-hordaiban/
  Ez igy van,

  A magyar “migráns-ügy” = “orbán-ügy”
  Ha nincs “orbán-ügy” , nincs magyar “migráns-ügy” sem.
  Ez ilyen egyszerű, tessék kipróbálni.

 17. Az ujgurok az iszlám vallást több mint 1000 éve vették föl, a 10. században. Tehát akkora kulturális különbségek vannak az 1000 éves keresztény Magyarország és szunnita Ujgurisztán között, – hogy nagy ostobaságot követ el az, aki mindezek ellenére csak szajkózza az ujgur-magyar rokonságot.
  http://magaspart.hu/ujgur-terroristak-is-harcolnak-az-iszlam-allam-hordaiban/
  Ez igy van,

  A magyar “migráns-ügy” = “orbán-ügy”
  Ha nincs “orbán-ügy” , nincs magyar “migráns-ügy” sem.
  Ez ilyen egyszerű, tessék kipróbálni.

  Ez is igy van.

 18. Azért jó azoknak akik tudják, hogy kik voltak
  az őseik 1000 évvel ezelött, pl a németek.
  Mert nekünk magyaroknak fogalmunk sem
  lehet erről, miután semmi de semmi emlékünk
  nem maradt fent erről.

  Csak annyit tudunk, hogy német, szláv és zsidó
  emberek leszármazottjai vagyunk, semmi többet.

  Egy közös van bennünk, a nyelv, bár azt sem
  ünnepeljük meg mint nemzeti – állami ünnepet,
  bár az irek sem “irűl” beszélnek, hanem angolul.

  Sorra zúzzák be a régi tankönyveket a rendszerváltozás óta, esetleg átkerülnek a
  mesekönyv kategóriába néhánynak a tartalma.

  Mindenki azt hisz magáról amit akar, hiszen
  vannak álmok és legendák is, miért is ne ?

  1. Ha mindenki azt hisz magáról amit akar, akkor neked legyenek a rokonaid a németszlávzsidók, én meg maradok az ujguroknál

   1. Magánügy Tibi,ru.
    Mi pedig maradunk magyarnak
    a honfitársaimmal egyetemben, hiszen azok vagyunk,
    mindenféle magyarázkodás és “magyarkodás” nélkül is

    1. Ti nem magyarok,hanem áruló labancok vagytok,akiknek minden eladó,ha jól meg van fizetve.

 19. Csalakozom az előttem szólóhoz: az ujgur nép egyértelmüen türk (nem az iszálmról beszélek!) és minden további nélkül elfogadom távoli rokonnak, hallgasd meg a “fekete, fekete holló” c.. népdalt -lehetőleg autentikus előadásban – a dallam akár magyar is lehetne, bár a ritmus egyértelmüen arab ! (nem türk!)
  Amúgy a fiziologiájuk is inkább türk, mint magyar – de hát a türk-magyar rokonságban is hiszek… (még a roszz tulajdonságaink is hasonlók…)

  1. Uyghur Folk Song
   Qara Qara Qaghlar (Black Crowns) Fekete Hollo) Youtube-en
   masik ez nagyon szuper Uyghur Song-Kayda sen Youtube szinten

 20. Toth Istvan igazad van fent van Youtube-on ezt kell beirni Uyghur Folk Song Qara Quara Qaghlar (Black Crowns Q =ku-betu teljessen szekelyfoldi dal hangzasa van. Fekete Fekete Hollo magyarul.Szomoru szep dal. Ajanlok egy masikat ugyan itt Uyghur Song- Kayda sen szuper jo ezt kivittek volna San Remoi zenei fesztivalra befuto lehetett volna.Ja es ennek is mai magyar mulatos fillingje van.Erdemes rakeresni.Garantalom lajkolni fogja mindenki! Jo mulatast!

 21. Mi pedig maradunk magyarnak
  a honfitársaimmal egyetemben, hiszen azok vagyunk,
  mindenféle magyarázkodás és “magyarkodás” nélkül is.
  Ez igy van, közünk nincs a fenti néphez sem.
  Más a legenda gyártás és más a valóság.

 22. Hallgassunk néha a szakemberekre is:
  “Külföldiek akkor is megállapitják, határainkon
  kivül tartózkodó magyarokról, hogy magyarok,
  ha szájukat se nyitják ki, pedig e magyarok ősei
  német, szláv, zsidó emberek.” (idézet: N.I. tankönyv)

 23. Azóta DNS vizsgálatok bizonyították, hogy
  valódi őseink már itt voltak
  amikor az u.n. “honfoglalás” lezajlott.
  Vagyis a “honfoglalók” egyszerűen hazajöttek a már
  itt élő leendő magyarokhoz, akik sokkal többen voltak
  mint ők.
  Így az igazi őseink egyszerűen európaiak,
  a magyar nyelvvel együtt.
  A később kialakult itt élő nemzetiségeket nem tudtuk
  megtartani, ebből lett a trianoni vereség és valóban,
  a mai magyarok már német, szláv és zsidó emberek
  leszármazottjai, az “ősmagyar” nem létezik, nem létezhet.

 24. Még mindig jobb a counter-jihadista kínai megszállás, mint az arabizáló iszlám “függetlenség”. Keresztények voltak az ujgurok, államvallás volt náluk a kereszténység egykor.

 25. Lehet, hogy egykor rokon nép volt az ujgur, de 1000 év arabizáló bebarnító barbár iszlám után már maximum csak egyes hagyomány nyomokban. Jobban hasonlítanak a kínaiakra, mint ránk. Ezek a képek szépen ki lettek válogatva, de csak nézzétek meg az átlag ujgurt, ezerszer inkább ferde szemű sárga, mint magyar.

  1. Ez az álmodozás és legenda csapda. Idézek:
   “kb 3000 évvel ezeleőtt a Kárpát Medencébe
   menekültek érkeztek, akik alapvetően állattenyésztők
   voltak és sehol nem hagyták őket letelepedni.
   Ezután csak több 100 év után kezdték magukat
   magyaroknak nevezni. A finn nyelv ma hangzásra
   olyan, mintha a visszafele játszanánk le a magyart
   Csak a német-szláv-zsidó eredet bizonyítható.”
   (idézet vége)

 26. Sokan hiszik, hogy az azonosítatlan őseink egy helyről
  jöttek, pedig ott az egész távol – közelkelet, ahonnan
  menekültek nyugat felé tömegesen,
  valóban 3000 évvel ezelőtt,
  ráadásul itt már voltak menekült népek, ezekkel
  keveredett az a rengeteg migráns.
  Ami csoda, hogy szép lassan kifejlesztették a saját
  nyelvűket, aminek a magyar nevet adták.

  Régebbi néhány (askenázi) magyar szó …
  https://itthonotthon.blog.hu/2011/04/13/heber_szavak_a_magyar_nyelvben

  Mai magyar szavaink pl.:
  menedzser, kommentelő, dizájn, projekt, migráncs ..
  lájkol, illetve héber nevek — wikipédia …..

 27. Hiába rokonaink,a rohadt terrorista,gyilkos,ellenséges muzulmán vallást követik.Így nekem már nem rokonaim!

 28. Most találtak egy kelta kést Szolnokon elrejtve.
  Kb 3000 éves a lelet, egy sírból vehették ki …
  A “Honfoglalás” jóval később volt (896), lehet gondolkodni,
  hogy vajon kik lehettek a valódi őseink.

 29. A magyarok honfoglalás előtti “történelmét” középkori papok költötték,
  a mondáinkat XIX.sz -i holdkóros költők “írták”.
  Semmiféle írásos emlékünk nem maradt fent.

 30. az ujgurok a heftalitákkalszövetkeztk és egy részük az avarokkal eljutott a Kárpát medencébe. a zsidókhoz, szlávokhoz
  semmi közünk és a germánokhoz se. Ezek a primitiv népek foglalkozzanak a sajáát dolgaikkal és a mi ügyünkből tűnjenek el.

  1. Mielőtt “kinyilatkozik”, előbb nézzen utána a magyar történelemnek,
   hogy kik is vagyunk mi valójában. Ez nem szégyen. Más a mese, legenda és
   megint más a népünk valós összetétetele. Az első honfoglalásról
   szóló leírás 300 évvel utána történt legendák alapján (Anonymus).

   Kizárt, hogy ma itt valaki leszármazottja legyen bármelyik
   akkori bevándorló népnek, akár pogány, akár zsidó, vagy keresztény.
   Ráadásul úgy képzelik, hogy egy vékony utcán beáramlottak
   a mai mongolok elődei. Fenét, tessék ránézni az akkori térképekre,
   ott voltak a tatárok, bizánciak, kazáriak, a szentföldiek
   még az akkori Angliában is partraszálltak. Az Árpádháziak csupa felvett
   keresztény, vagy latin, vagy bizánci, de Aba Sámuel királyunk
   környezete a Mátrában zsidó volt, I.István felesége pedig német.

   Mi napjainkban keveredünk cseh,szerb,szlovák,sváb,zsidó,horvát,
   roma,ukrán,román,szlovén nemzetiségekkel, de egyre több a görög is.
   Egy a közös, a nyelvünk. És ? A neveink is hordozzák az örökséget.

   Valaki itt írta, hogy egymás kiközösítése “öngól”. Így van.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás