Vitéz avatás 2018- A Vitézi Rend főkapitányának beszéde

Vitéz avatás 2018- A Vitézi Rend főkapitányának beszéde

Magyarország kormánya elsőként állt ki a nemzetállamok léte és a keresztény élet védelme mellett. A magyar példa hétről hétre több követőre talál.

Tisztelt Nemzetes Rendtársaim!

Kedves Vendégek!

Áldás Békesség!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Vitézi Rend főkapitányaként külön tisztelettel üdvözlöm lovag Szilágyi Mihály urat a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának kancellárját,lovag  Gregersen – Labossa György evangélikus lelkész urat a Johannita Lovagrend káplánját.

Szövetségi hűséggel köszöntöm vitéz lovag Ütő Ákos urat a Jeruzsálemi Szent János Független Ispotályos Lovagrend Máltai Lovagok Magyar Nagypriorátus nagyperjel helyettesét. 

Tisztelettel üdvözlöm nemes Parragh Imre urat a Magyar Nemesi Rend vezetőjét.

Bajtársi tisztelettel köszöntöm Vukics Ferenc alezredes urat a Barranta Szövetség elnökét.

Testvéri szeretettel és barátsággal köszöntöm Tokár János ferences atyát.

Köszöntöm a vitéz avatáson megjelent tábornok urakat, főtiszt – tiszt urakat, nemeseket, lovagokat, képviselő urakat, polgármester urakat, az egyházak képviselőit, nemzetes rendtársakat, kadétokat, avatandókat és a kedves vendégeket.

Rendtársi szeretettel üdvözlöm az Egyesült Államok, Kanada, Németország, Skandinávia, Benelux Államok, Kárpátalja, Erdély, Felvidék és Újvidék törzskapitányságainak megjelent vezetőit és tagjait!

Vitéz avatás 2018- A Vitézi Rend főkapitányának beszéde

Idén 100 éve, hogy véget ért az I. Világháború.
Ezt a háborút mi magyarok soha sem akartunk – még is tragikus hatással volt a magyar nemzetre nézve. Az Osztrák – Magyar Monarchia tagjaként magyarokhoz méltóan végig harcoltuk a háborút, szövetségeseinket soha el nem árultuk.
A négy évig tartó véres háborút nem a katonák veszítették el.
Mert ki hallott már olyanról, hogy az ország hadserege mélyen ellenségesen terülten harcban áll és ennek ellenére az vesztesként vonul haza?!
Ezt a háborút a liberális politikusok és az őket pénzelő bankárok veszítették el.
Az akkori politikai elit nem is sejtette, hogy Európa szabadkőműves páholyai már évtizedekkel előbb döntöttek az Osztrák – Magyar Monarchia – azon belül Magyarország sorsáról.

Frontról hazatérő katonáinkat nem virágcsokrok, hanem a liberális- kommunista csőcselék megvetése várta. Magyarország megszűnt nemzetállam lenni, amikor a Tanácsköztársaság 133 napig tartó véres rémuralmát élték a sokat szenvedett magyarok.  Lenin fiúk kedvükre ölték a magyarokat, ízelítőt adva abból mit is jelent a kommunista – szocialista eszme szerint élni.

Sokat szenvedett nemzetünk a kínok kínját élte. S úgy tűnt ez sem elég, mert jött – Trianon!
Ez a szó Trianon a magyarok szívében máig izzó vasként él.
A magyar nemzet végóráit élte, közel ahhoz, hogy eltűnjön a történelem süllyesztőjében.
A magukat győztesnek tartó hatalmak maguk is elborzadtak attól, amit velünk magyarokkal tettek és úgy vélték nemzeti létünk 5 éven belül megszűnik.

Magyarok millió imádkoztak, könyörögtek az Úrhoz.
S Isten mindig meghallgatja a hittel hozzá kiáltókat.
Így történt ez akkor is, meghallgatva a magyarok könyörgését – vezért küldött nekünk. Ez a magyar vezér volt Horthy Miklós.
Kinek érdemeit elvitatni nem lehet.
S több évtizednyi szocialista történelemhamisítás után – ma már a magyar kormány is a legmagasabb szinten emlékezik meg róla – rendkívüli államférfiként említve.
Vitéz avatás 2018- A Vitézi Rend főkapitányának beszéde
Horthy Miklós születésének idén van 150. évfordulója.
Amikor róla emlékezünk, úgy gondolunk rá, mint a magyar nemzet megmentőjére.

Történelmünk bővelkedik tragédiákban. De soha olyan csapás nem érte az országot, mint a Trianonban ránk kényszerített békediktátum után.
Ezekben a mérhetetlenül nehéz években szükség volt egy erőskezű vezetőre. Úgy vélem Horthy Miklós kormányzó úr személyét méltán említhetjük a nemzet legnagyobbjai között. Kormányzó úrnak köszönhetjük, hogy a magyar államiság nem szűnt meg.
Olyan államférfi volt, aki szívében mindvégig katona maradt. S mint katonának természetes volt, hogy a haza sorsa mindenekelőtt a legfontosabb.
Horthy Miklós egy kivéreztetett, reményvesztett nemzet szívében tartotta ébren a remény lángját.

Kormányzó úr történelmi szükségszerűségnek érezte, hogy ősi mintára létrehozzon egy olyan szervezetet, amely testében és lelkében is magyar.
Ez a szervezet lett a Vitézi Rend, amelynek vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr lett az első főkapitánya.
Célja nem csak a hősként harcoló katonák jutalmazása volt, hanem egy olyan rend megalapítása, amire a magyar nemzet bármikor számíthat.
A Rend békeidőben szolgálta Magyarországot. S amikor a sors úgy hozta vérét adta a nemzetért. Magyarország és a kormányzó úr tragédiája azonos volt. A
z akkori világ 2 legagresszívabb hatalma közé ékelődve nem volt választásunk. Akkor ért minket utol az újabb világégés, amikor a kormányzó úr vezette Magyarország csodákra volt képes.
Megcsonkított hazánkban százával épültek a kórházak, óvodák és iskolák.
Fizetőeszközünk a pengő világszerte ismert és az egyik legerősebb valuta volt. Külpolitikánk békés úton több elcsatolt területet is visszavezetett az anyaországhoz, hogy annak újra természetes és szerves része legyen.
Ezeket a magyar csodákat égette porig a II. Világháború.
Magyarország nem a fasizmus ideológiájáért harcolt, hanem az általunk már 133 nap alatt megismert kommunizmus ellen fogott fegyvert.

A magyar egy békeszerető nép.

De tudomásul kell vennünk, hogy Magyarország geopolitikailag a Nyugat és Kelet választóvonala. Ezért nincs nagyhatalom, amely a térségben ne akarta volna ezt az országot, Magyarországot a magáénak tudni.
A háború véres évei után a kommunista Szovjetunió mindent megtett, hogy hazánkat idegen szocialista eszmék barakkjává tegye.
De a magyar egy hívő és szabadság szerető nép, amely nem tűri rabigát. Az Istenbevetett hit és a szabadságszeretet adott erőt Magyarországnak, hogy 1956 –ban a Szovjet ellen fegyverrel harcoljon. A harc ugyan elbukott a Nyugat cinkos hallgatása miatt. De a magyar nép példát mutatott az egész világnak hazaszeretetből és vitézségből.
Ez a forradalom, majd szabadságharc ma is példaként szolgálhat minden zsarnok elleni harcban. Magyarország történelme során újra és újra bebizonyította s bebizonyítja ma is, hogy nem tűri az idegen rabigát. Hiszem, hogy mi magyarok minden időkben példát mutattunk abban mit is jelent keresztényként hinni Istenben és szeretni azt a földet ahová születtünk.

Középkori lovagok, vitézlő katonák méltó utódai voltak és ma is azok a vitézek, akik a Vitézi Rend tagjai.
A vitézek, ahogyan régen úgy ma is eleget tesznek esküjüknek és nem szűnnek meg szolgálni a magyar nemzetet.
Vitéz avatás 2018- A Vitézi Rend főkapitányának beszédeAmikor nemzetről beszélek, nem csak csonka határainkon belüli országra gondolok, hanem az elrabolt magyar részekre is ahol magyar testvéreink millió élnek, ma is bízva a magyar feltámadásban.

Katonai rend vagyunk. Számunkra az alapító főkapitányunk parancsa, végakarata szent. Ennek értelmében a Vitézi Rend erős bástyája kíván lenni a magyar nemzetnek. Békeidőben az elesettek, a gyengék gyámolítói vagyunk. De ha szükség úgy hozza – elődeinkhez méltóan védelmezzük hazánkat.

A világ változóban van. A jó és a rossz harca már javában dúl – ahol sötét erők egy új világrend kialakítására törekednek. Ennek eszköze a globális felmelegedésre épített, mesterségesen generált migráció is. Ahol emberek milliói, talán milliárdjai indulnak el honfoglaló útjukra. Joggal tehetik fel a kérdést, hogy ilyen történelmi időkben mit tehet Magyarország?
Vitéz avatás 2018- A Vitézi Rend főkapitányának beszéde
Mit tehet a Vitézi Rend?
A válaszom a már előzetesen elmondottakból adódik.
Vissza kell vezetni a népet Istenhez. S újra természetes fogalommá kell tenni a hazaszeretet és vitézség fogalmát. Hiszem, hogy az Úr nem feledkezik meg rólunk és azokról az európai népekről, amelyek hozzá kiáltanak.
Magyarország kormánya elsőként állt ki a nemzetállamok léte és a keresztény élet védelme mellett. A magyar példa hétről hétre több követőre talál. S hiszem, hogy a jó és a rossz harcában mi a jó oldalon állunk, amely végül győzedelmeskedni fog. Nekünk, vitézeknek példát kell mutatnunk. Fel kell vállalnunk azokat az ideákat, amiket a liberális elit minden eszközzel írt.
Mi hiszünk Istenben, hiszünk a család szentségében és szeretjük a hazánkat.
Ez a megmaradás útja.
Minden más a pusztulásba visz.
A Vitézi Rend tagjai arra törekedjenek, hogy jó magyarok, majd bátor magyar vitézek legyenek!

Ezekben a nehéz időkben a Rend népszerűsége évről évre nő – még akkor is, ha erről a média szemle hunyva hallgat.

Köszönhető ez annak, hogy a Rend számos olyan feladatot vállal, amivel igyekszik a magyar társadalom hasznára lenni.

A Vitézi Rend számos országban ismert.

S ami még fontosabb – elismert. S annak ellenére, hogy egyes kormányzati felmérések szerint a Rend holdudvara meghaladja a 100 000 főt – csak reménykedni tudok, hogy eljön az idő, amikor majd a magyar kormány is elismerően nyilvánul meg a Rend munkáját látva!?
Ezért fájó, de büszke szívvel csak azt mondhatom – minden elért eredményért egyedül Önöknek – vitézeknek tartozom köszönettel. Hiszem, hogy az államvezetése felismeri, hogy a Rend nem rivalizálni, hanem segíteni akar a magyar emberek megelégedésére. Ezért arra kérem a Vitézi Rend munka csoportjait:

  • a Karitatív csoportot
  • a Hagyományőrző Törzskapitányságot
  • a Hadisírgondozó csoportot
  • a Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Századát
  • a Vitézi Rend Katonai és Rendvédelmi Tagozatát

, hogy minden nehézség ellenére tartsanak ki és folytassák munkájukat!

Alapítónk a Vitézi Rendet erős bástyának szánta és mi azok is leszünk.
Mindent megteszünk, hogy a magyar emberek lelkében ne verjen gyökeret idegen eszme vagy idea. Azon fáradozunk, hogy az egykoron dicső fogalmak ne tűnjenek idejétmúltnak, hiszen azok örök érvényűek.
Békeidőben továbbra is a gyengék gyámolítói maradunk. Készen arra, hogy ha kell a hódítók útját álljuk, ahogyan azt elődeink is tették 1000 éven át.

Vitéz avatás 2018- A Vitézi Rend főkapitányának beszéde

Tisztelt Avatandók!

Kedves Kadétok!

Mindig nagy öröm számomra, amikor vitéz avatáskor köszönthetlek benneteket. Ti jelentitek a Rend életében a folytonosságot.

Tőletek is azt várom, mint minden vitéztől.
Bízzatok az Úrban és alázattal szolgáljátok a magyar nemzetet. Tudom, hogy eljön a magyar feltámadás napja, amikor Magyarország méltó lesz régi híréhez.
Hiszem, hogy mi a küldetésünk nemes és szent.
Ezért egy közös akarattal szolgáljátok ti is a nemzetünket és a Vitézi Rendet!
S amikor megvalósul az 1000 éves álom.
S Magyarország a világban méltó helyére kerül.
Tiszta lélekkel, erős szívvel elmondhatjuk ennek a gyönyörűségnek mi vitézek zászlóhordozói voltunk és vagyunk.

Isten óvja Magyarországot!

Isten áldja a Vitézi Rendet!

vitéz gróf Molnár-Gazsó János, a Vitézi Rend főkapitánya

Közzétette: v. Orosz Árpád Somogy megye székkapitánya, főszerkesztő

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás