Magyarország kormánya elsőként állt ki a nemzetállamok léte és a keresztény élet védelme mellett. A magyar példa hétről hétre több követőre talál.

Tisztelt Nemzetes Rendtársaim!

Kedves Vendégek!

Áldás Békesség!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Vitézi Rend főkapitányaként külön tisztelettel üdvözlöm lovag Szilágyi Mihály urat a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának kancellárját,lovag  Gregersen – Labossa György evangélikus lelkész urat a Johannita Lovagrend káplánját.

Szövetségi hűséggel köszöntöm vitéz lovag Ütő Ákos urat a Jeruzsálemi Szent János Független Ispotályos Lovagrend Máltai Lovagok Magyar Nagypriorátus nagyperjel helyettesét. 

Tisztelettel üdvözlöm nemes Parragh Imre urat a Magyar Nemesi Rend vezetőjét.

Bajtársi tisztelettel köszöntöm Vukics Ferenc alezredes urat a Barranta Szövetség elnökét.

Testvéri szeretettel és barátsággal köszöntöm Tokár János ferences atyát.

Köszöntöm a vitéz avatáson megjelent tábornok urakat, főtiszt – tiszt urakat, nemeseket, lovagokat, képviselő urakat, polgármester urakat, az egyházak képviselőit, nemzetes rendtársakat, kadétokat, avatandókat és a kedves vendégeket.

Rendtársi szeretettel üdvözlöm az Egyesült Államok, Kanada, Németország, Skandinávia, Benelux Államok, Kárpátalja, Erdély, Felvidék és Újvidék törzskapitányságainak megjelent vezetőit és tagjait!

Idén 100 éve, hogy véget ért az I. Világháború.
Ezt a háborút mi magyarok soha sem akartunk – még is tragikus hatással volt a magyar nemzetre nézve. Az Osztrák – Magyar Monarchia tagjaként magyarokhoz méltóan végig harcoltuk a háborút, szövetségeseinket soha el nem árultuk.
A négy évig tartó véres háborút nem a katonák veszítették el.
Mert ki hallott már olyanról, hogy az ország hadserege mélyen ellenségesen terülten harcban áll és ennek ellenére az vesztesként vonul haza?!
Ezt a háborút a liberális politikusok és az őket pénzelő bankárok veszítették el.
Az akkori politikai elit nem is sejtette, hogy Európa szabadkőműves páholyai már évtizedekkel előbb döntöttek az Osztrák – Magyar Monarchia – azon belül Magyarország sorsáról.

Frontról hazatérő katonáinkat nem virágcsokrok, hanem a liberális- kommunista csőcselék megvetése várta. Magyarország megszűnt nemzetállam lenni, amikor a Tanácsköztársaság 133 napig tartó véres rémuralmát élték a sokat szenvedett magyarok.  Lenin fiúk kedvükre ölték a magyarokat, ízelítőt adva abból mit is jelent a kommunista – szocialista eszme szerint élni.

Sokat szenvedett nemzetünk a kínok kínját élte. S úgy tűnt ez sem elég, mert jött – Trianon!
Ez a szó Trianon a magyarok szívében máig izzó vasként él.
A magyar nemzet végóráit élte, közel ahhoz, hogy eltűnjön a történelem süllyesztőjében.
A magukat győztesnek tartó hatalmak maguk is elborzadtak attól, amit velünk magyarokkal tettek és úgy vélték nemzeti létünk 5 éven belül megszűnik.

Magyarok millió imádkoztak, könyörögtek az Úrhoz.
S Isten mindig meghallgatja a hittel hozzá kiáltókat.
Így történt ez akkor is, meghallgatva a magyarok könyörgését – vezért küldött nekünk. Ez a magyar vezér volt Horthy Miklós.
Kinek érdemeit elvitatni nem lehet.
S több évtizednyi szocialista történelemhamisítás után – ma már a magyar kormány is a legmagasabb szinten emlékezik meg róla – rendkívüli államférfiként említve.

Horthy Miklós születésének idén van 150. évfordulója.
Amikor róla emlékezünk, úgy gondolunk rá, mint a magyar nemzet megmentőjére.

Történelmünk bővelkedik tragédiákban. De soha olyan csapás nem érte az országot, mint a Trianonban ránk kényszerített békediktátum után.
Ezekben a mérhetetlenül nehéz években szükség volt egy erőskezű vezetőre. Úgy vélem Horthy Miklós kormányzó úr személyét méltán említhetjük a nemzet legnagyobbjai között. Kormányzó úrnak köszönhetjük, hogy a magyar államiság nem szűnt meg.
Olyan államférfi volt, aki szívében mindvégig katona maradt. S mint katonának természetes volt, hogy a haza sorsa mindenekelőtt a legfontosabb.
Horthy Miklós egy kivéreztetett, reményvesztett nemzet szívében tartotta ébren a remény lángját.

Kormányzó úr történelmi szükségszerűségnek érezte, hogy ősi mintára létrehozzon egy olyan szervezetet, amely testében és lelkében is magyar.
Ez a szervezet lett a Vitézi Rend, amelynek vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr lett az első főkapitánya.
Célja nem csak a hősként harcoló katonák jutalmazása volt, hanem egy olyan rend megalapítása, amire a magyar nemzet bármikor számíthat.
A Rend békeidőben szolgálta Magyarországot. S amikor a sors úgy hozta vérét adta a nemzetért. Magyarország és a kormányzó úr tragédiája azonos volt. A
z akkori világ 2 legagresszívabb hatalma közé ékelődve nem volt választásunk. Akkor ért minket utol az újabb világégés, amikor a kormányzó úr vezette Magyarország csodákra volt képes.
Megcsonkított hazánkban százával épültek a kórházak, óvodák és iskolák.
Fizetőeszközünk a pengő világszerte ismert és az egyik legerősebb valuta volt. Külpolitikánk békés úton több elcsatolt területet is visszavezetett az anyaországhoz, hogy annak újra természetes és szerves része legyen.
Ezeket a magyar csodákat égette porig a II. Világháború.
Magyarország nem a fasizmus ideológiájáért harcolt, hanem az általunk már 133 nap alatt megismert kommunizmus ellen fogott fegyvert.

A magyar egy békeszerető nép.

De tudomásul kell vennünk, hogy Magyarország geopolitikailag a Nyugat és Kelet választóvonala. Ezért nincs nagyhatalom, amely a térségben ne akarta volna ezt az országot, Magyarországot a magáénak tudni.
A háború véres évei után a kommunista Szovjetunió mindent megtett, hogy hazánkat idegen szocialista eszmék barakkjává tegye.
De a magyar egy hívő és szabadság szerető nép, amely nem tűri rabigát. Az Istenbevetett hit és a szabadságszeretet adott erőt Magyarországnak, hogy 1956 –ban a Szovjet ellen fegyverrel harcoljon. A harc ugyan elbukott a Nyugat cinkos hallgatása miatt. De a magyar nép példát mutatott az egész világnak hazaszeretetből és vitézségből.
Ez a forradalom, majd szabadságharc ma is példaként szolgálhat minden zsarnok elleni harcban. Magyarország történelme során újra és újra bebizonyította s bebizonyítja ma is, hogy nem tűri az idegen rabigát. Hiszem, hogy mi magyarok minden időkben példát mutattunk abban mit is jelent keresztényként hinni Istenben és szeretni azt a földet ahová születtünk.

Középkori lovagok, vitézlő katonák méltó utódai voltak és ma is azok a vitézek, akik a Vitézi Rend tagjai.
A vitézek, ahogyan régen úgy ma is eleget tesznek esküjüknek és nem szűnnek meg szolgálni a magyar nemzetet.
Amikor nemzetről beszélek, nem csak csonka határainkon belüli országra gondolok, hanem az elrabolt magyar részekre is ahol magyar testvéreink millió élnek, ma is bízva a magyar feltámadásban.

Katonai rend vagyunk. Számunkra az alapító főkapitányunk parancsa, végakarata szent. Ennek értelmében a Vitézi Rend erős bástyája kíván lenni a magyar nemzetnek. Békeidőben az elesettek, a gyengék gyámolítói vagyunk. De ha szükség úgy hozza – elődeinkhez méltóan védelmezzük hazánkat.

A világ változóban van. A jó és a rossz harca már javában dúl – ahol sötét erők egy új világrend kialakítására törekednek. Ennek eszköze a globális felmelegedésre épített, mesterségesen generált migráció is. Ahol emberek milliói, talán milliárdjai indulnak el honfoglaló útjukra. Joggal tehetik fel a kérdést, hogy ilyen történelmi időkben mit tehet Magyarország?

Mit tehet a Vitézi Rend?
A válaszom a már előzetesen elmondottakból adódik.
Vissza kell vezetni a népet Istenhez. S újra természetes fogalommá kell tenni a hazaszeretet és vitézség fogalmát. Hiszem, hogy az Úr nem feledkezik meg rólunk és azokról az európai népekről, amelyek hozzá kiáltanak.
Magyarország kormánya elsőként állt ki a nemzetállamok léte és a keresztény élet védelme mellett. A magyar példa hétről hétre több követőre talál. S hiszem, hogy a jó és a rossz harcában mi a jó oldalon állunk, amely végül győzedelmeskedni fog. Nekünk, vitézeknek példát kell mutatnunk. Fel kell vállalnunk azokat az ideákat, amiket a liberális elit minden eszközzel írt.
Mi hiszünk Istenben, hiszünk a család szentségében és szeretjük a hazánkat.
Ez a megmaradás útja.
Minden más a pusztulásba visz.
A Vitézi Rend tagjai arra törekedjenek, hogy jó magyarok, majd bátor magyar vitézek legyenek!

Ezekben a nehéz időkben a Rend népszerűsége évről évre nő – még akkor is, ha erről a média szemle hunyva hallgat.

Köszönhető ez annak, hogy a Rend számos olyan feladatot vállal, amivel igyekszik a magyar társadalom hasznára lenni.

A Vitézi Rend számos országban ismert.

S ami még fontosabb – elismert. S annak ellenére, hogy egyes kormányzati felmérések szerint a Rend holdudvara meghaladja a 100 000 főt – csak reménykedni tudok, hogy eljön az idő, amikor majd a magyar kormány is elismerően nyilvánul meg a Rend munkáját látva!?
Ezért fájó, de büszke szívvel csak azt mondhatom – minden elért eredményért egyedül Önöknek – vitézeknek tartozom köszönettel. Hiszem, hogy az államvezetése felismeri, hogy a Rend nem rivalizálni, hanem segíteni akar a magyar emberek megelégedésére. Ezért arra kérem a Vitézi Rend munka csoportjait:

  • a Karitatív csoportot
  • a Hagyományőrző Törzskapitányságot
  • a Hadisírgondozó csoportot
  • a Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Századát
  • a Vitézi Rend Katonai és Rendvédelmi Tagozatát

, hogy minden nehézség ellenére tartsanak ki és folytassák munkájukat!

Alapítónk a Vitézi Rendet erős bástyának szánta és mi azok is leszünk.
Mindent megteszünk, hogy a magyar emberek lelkében ne verjen gyökeret idegen eszme vagy idea. Azon fáradozunk, hogy az egykoron dicső fogalmak ne tűnjenek idejétmúltnak, hiszen azok örök érvényűek.
Békeidőben továbbra is a gyengék gyámolítói maradunk. Készen arra, hogy ha kell a hódítók útját álljuk, ahogyan azt elődeink is tették 1000 éven át.

Tisztelt Avatandók!

Kedves Kadétok!

Mindig nagy öröm számomra, amikor vitéz avatáskor köszönthetlek benneteket. Ti jelentitek a Rend életében a folytonosságot.

Tőletek is azt várom, mint minden vitéztől.
Bízzatok az Úrban és alázattal szolgáljátok a magyar nemzetet. Tudom, hogy eljön a magyar feltámadás napja, amikor Magyarország méltó lesz régi híréhez.
Hiszem, hogy mi a küldetésünk nemes és szent.
Ezért egy közös akarattal szolgáljátok ti is a nemzetünket és a Vitézi Rendet!
S amikor megvalósul az 1000 éves álom.
S Magyarország a világban méltó helyére kerül.
Tiszta lélekkel, erős szívvel elmondhatjuk ennek a gyönyörűségnek mi vitézek zászlóhordozói voltunk és vagyunk.

Isten óvja Magyarországot!

Isten áldja a Vitézi Rendet!

vitéz gróf Molnár-Gazsó János, a Vitézi Rend főkapitánya

Közzétette: v. Orosz Árpád Somogy megye székkapitánya, főszerkesztő

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás